Szukaj:

Kontakt Relacje Inwestorskie

Jolanta Dombrowska

Dyrektor Biura Zarządzania
i Relacji Inwestorskich

Kontakt

e-mail:ri@apator.com

Współpraca
w zakresie Relacji
Inwestorskich - cc group

e-mail: apator@ccgroup.pl

Kontakty z mediami
i inwestorami indywidualnymi:
tel: +48 697 613 020
e-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami
instytucjonalnymi i analitykami:
tel: +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

 

 

Apator SA na GPW  Apator SA członkiem SEG
RESPECT Index dla Apator SA

Historia operacji na akcjach

Aktualnie kapitał zakładowy wynosi 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.438.201 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.668.827 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 55.421.631 głosów.
Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

Kody akcji: Akcje imienne - PLAPATR00026; Akcje na okaziciela - PLAPATR00018

Zmiany w kapitale zakładowym, ilościach akcji i wartości nominalnej, konwersje, umorzenie akcji


Spółka APATOR S.A. została wpisana do rejestru handlowego 14 stycznia 1993 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosił 2.200.055zł i dzielił się na 30.770 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 71,50 zł. W dniu 20 kwietnia 1996 roku Walne Zgromadzenie dokonało splitu akcji w stosunku 1:65. Jednocześnie Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do jednorazowej zamiany 600.015 akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.

W związku z powyższym kapitał zakładowy, po zarejestrowaniu zmian, dzielił się na 1.400.035 akcji imiennych uprzywilejowanych (co do głosu w stosunku 1:4) serii A o wartości nominalnej 1,10 zł każda oraz 600.015 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,10 zł każda.Na przełomie stycznia i lutego 1997 roku spółka ogłosiła publiczna ofertę sprzedaży 600. 015 akcji na okaziciela serii A oraz objęcia 800.000 akcji na okaziciela serii B ( nowa emisja) w cenie 20 zł za akcję W wyniku przeprowadzonych działań kapitał zakładowy wzrósł do kwoty 3.080.055 zł i dzielił się na 2.800.050 akcji o wartości nominalnej 1,10 zł każda tj.:

 • 1.400.035 akcji imiennych serii A
 • 600.015 akcji na okaziciela serii A
 • 800.000 akcji na okaziciela serii B

 

W dniu 24 kwietnia 1997 roku 1.400.015 akcji na okaziciela zadebiutowało na rynku równoległym GPW w Warszawie S.A po kursie 37,50 zł.Od dnia 1 stycznia 1999 roku akcjonariusze posiadający akcje imienne uprzywilejowane serii A mogą dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela a następnie wprowadzać je do obrotu giełdowego. Konwersje akcji w 1999 roku przeprowadzane były co miesiąc i dotyczyły następujących ilości:

 • luty - 27.363
 • marzec - 69.796
 • kwiecień - 19.777
 • maj - 7.109
 • czerwiec - 7.992
 • lipiec - 18.466
 • sierpień - 20.761
 • wrzesień - 12.232
 • październik - 7.436

 

Łącznie w 1999 roku zamieniono 190.932 akcje i w związku z powyższym na koniec tego roku w obrocie giełdowym znajdowało się 1.590.947 akcji.

Od 2000 roku konwersje akcji przeprowadzane są raz na kwartał i dotyczą następujących ilości zgłoszonych przez akcjonariuszy:

 • styczeń - 84.824
 • kwiecień - 94.528
 • lipiec - 42.358
 • październik - 5.820

 

Na dzień 31 grudnia 2000 r. kapitał zakładowy spółki dzielił się na:

 • 981.573 akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w stosunku 1:4
 • 1.818.477 akcji zwykłych na okaziciela

 

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 5.744.769 głosów.Konwersje akcji w 2001 roku:

 • styczeń - 8.523 akcji
 • kwiecień - 16.161 akcji
 • lipiec - 27.264 akcji
 • październik - 5.231 akcji

 

Na dzień 31 grudnia 2001 roku kapitał zakładowy spółki dzielił się na:

 • 924.394 akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w stosunku 1:4
 • 1.875.656 akcji zwykłych na okaziciela

 

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 5.588.925 głosów.Konwersje akcji w 2002 roku:

 • styczeń - 31.858 akcji
 • kwiecień - 25.935 akcji
 • lipiec - 6.597
 • październik - 46.963 akcji

 

W dniu 12 grudnia 2002 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował umorzenie 300.000 akcji na okaziciela. W związku z powyższym na dzień 31.12.2002 rok kapitał zakładowy wynosił 2.750.055 zł i dzielił się na 2.500.050 akcji, w tym:

 • 813.041 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 1.687.009 akcji zwykłych na okaziciela.

 

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 4.939.173 głosów. Konwersje akcji w 2003 roku:

 • styczeń - 11.650 akcji
 • kwiecień - 6.974 akcji
 • lipiec - 14.248 akcji
 • październik - 22.923 akcje

 

W dniu 30 września 2003 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 869.500 akcji na okaziciela serii C. W związku z powyższym na dzień 30.09.2003 rok kapitał zakładowy wynosił 3.706.505 zł i dzielił się na 3.369.550 akcji, w tym:

 • 794.417 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 2.575.133 akcji zwykłych na okaziciela

 

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 5.752.801 głosów.Na dzień 31.12.2003 rok (po uwzględnieniu konwersji akcji) kapitał zakładowy wynosi 3.706.505 zł i dzieli się na 3.369.550 akcji, w tym:

 • 757.246 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 2.612.304 akcji zwykłych na okaziciela

 

Konwersje akcji w 2004 roku:

 • styczeń - 6.478 akcji
 • kwiecień - 8.307 akcji
 • lipiec - 2.870 akcji
 • październik - 1.093 akcje

 

W dniu 7 września 2004 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia 161.050 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,10 zł każda.Na dzień 31.12.2004 rok kapitał zakładowy wynosił 3.529.350 zł i dzielił się na 3.208.500 akcji, w tym:

 • 738.498 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 2.470.022 akcji zwykłych na okaziciela

 

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 5.423.994 głosów.Konwersje akcji w 2005 roku:

 • styczeń - 1.093 akcje
 • kwiecień - 530 akcji
 • lipiec - 764 akcje

 

Od III kwartału 2005 roku konwersje akcji przeprowadzane są raz w roku, w styczniu. Dodatkowy termin konwersji może zostać ustalony na wniosek akcjonariuszy o ile zgłoszą do zamiany co najmniej 10.000 akcjiNa dzień 31.12.2005 rok (po uwzględnieniu konwersji akcji) kapitał zakładowy wynosił 3.529.350 zł i dzielił się na 3.208.500 akcji, w tym:

 • 729.244 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 2.479.256 akcji zwykłych na okaziciela

 

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 5.396.232 głosów. W styczniu 2006 roku zamieniono 7.131 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi 3.529.350 zł i dzieli się na 3.208.500 akcji, w tym:

 • 722.113 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 2.486.387 akcji zwykłych na okaziciela

 

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 5.374.839 głosów.Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego.

12 czerwca 2006 roku WZA podjęło decyzje o dokonaniu splitu akcji. W dniu 27 lipca 2006 roku Sąd Rejonowy dokonał rejestracji podziału akcji a 21 sierpnia 2006 roku KDPW dokonanło podziału akcji. W związku z powyższym od 21 sierpnia br. akcje po podziałe są notowane na GPW. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł.

Konwersje akcji w 2007 roku:

 • styczeń - 29.062 akcji
 • kwiecień - 47.971 akcji
 • czerwiec - 35.871 akcji

 

Konwersje akcji w 2008 roku:

 • styczeń - 23.910 akcji

 

Konwersje akcji w 2009 roku:

 • styczeń - 9.680 akcji

 

W dniu 13 listopada 2009 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował umorzenie 186.472 akcji na okaziciela. W związku z powyższym na dzień 31.12.2009 roku kapitał zakładowy wynosił 3.510.702,80 zł i dzielił się na 35.107.028, w tym:

 • 7.796.749 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 27.310.279 akcji zwykłych na okaziciela

 

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 58.497.275 głosów.  W styczniu 2010 roku zamieniono 1.111 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi: 3.510.702,80 zł i dzieli się na 35.107.028 akcji, w tym:

 • 7.795.638 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 27.311.390 akcji zwykłych na okaziciela

 

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 58.493.942 głosów. W styczniu 2011 roku zamieniono 21.146 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosił 3.510.702,80 zł i dzielił się na 35.107.028 akcji, w tym:

 • 7.774.492 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 27.332.536 akcji na okaziciela

 

Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 58.430.504 głosów.

W dniu 12 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował obniżenie 2.000.000 akcji na okaziciela. W związku z powyższym kapitał zakładowy wynosi 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.774.492 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.332.536 akcji na okaziciela

 Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 56.430.504 głosów.

W styczniu 2013 roku zamieniono 20.362 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi: 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.754.130 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.352.898 akcji zwykłych na okaziciela

 Powyższe akcje uprawniały do wykonania na walnym zgromadzeniu 56.369.418 głosów.

W styczniu 2014 roku zamieniono 30.000 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi: 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.724.130 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.382.898 akcji zwykłaych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 56.279.418 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

W styczniu 2015 roku zamieniono 163.519 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi: 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.560.611 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.546.417 akcji zwykłaych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 55.788.861 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

W styczniu 2016 roku zamieniono 30.030 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi: 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.530.581 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.576.447 akcji zwykłaych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 55.698.771 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

W styczniu 2017 roku zamieniono 92.380 akcji. Po tej konwersji kapitał zakładowy wynosi 3.310.702,80 zł i dzieli się na 33.107.028 akcji, w tym:

 • 7.438.201 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4
 • 25.668.827 akcji zwykłych na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 55.421.631 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

Aktualności

2017-11-16

Zaliczka na poczet dywidendy

Zaliczka w wysokości 0,35 zł zostanie wypłacona 22 grudnia 2017 r. akcjonariuszom, którzy będą posiadali akcje na dzień 15 grudnia br.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij