Szukaj:

Kontakt Relacje Inwestorskie

Jolanta Dombrowska

Dyrektor Biura Zarządzania
i Relacji Inwestorskich

Kontakt

e-mail:ri@apator.com

Współpraca
w zakresie Relacji
Inwestorskich - cc group

e-mail: apator@ccgroup.pl

Kontakty z mediami
i inwestorami indywidualnymi:
tel: +48 697 613 020
e-mail: katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami
instytucjonalnymi i analitykami:
tel: +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

 

 

Apator SA na GPW  Apator SA członkiem SEG
RESPECT Index dla Apator SA

Regulamin Komitetu Audytu

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU  RADY NADZORCZEJ APATOR SA

§ 1

 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Apator S.A. pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej Apator S.A.
 2. Komitet Audytu działa w oparciu o:
  • Ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r.,
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW,
  • niniejszy Regulamin.

 

 § 2

 1. Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich Członków.
 2. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu wybrany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Komitetu Audytu.
 3. Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności  i posiada kwalifikacje w dziedzinie  rachunkowości lub rewizji finansowej.
 4. Kadencja Komitetu Audytu jest wspólna dla jej Członków i pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady,
 6. Rada uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego Członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady.
 7. Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 5, Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu.

 

§ 3

Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. Do głównych zadań Komitetu Audytu należy:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej (badanie przyjętych standardów rachunkowości, obiegu informacji, sporządzanych dokumentów i planowanych zmian w tym zakresie),
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.

 

§ 4

Komitet Audytu zobowiązany jest w szczególności do:

 1. przedstawienia Radzie Nadzorczej rekomendacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych spółki Apator S.A. i grupy Apator oraz poziomu jego wynagrodzenia,
 2. uzyskania oświadczenia potwierdzającego niezależność podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań  finansowych oraz niezależność biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji finansowej, które odnosi się również do świadczenia  innych usług zarówno przez uprawniony podmiot, biegłych rewidentów wykonujących czynności rewizji finansowej jak i sieci, w której uprawniony podmiot działa,
 3. omówienia z biegłymi rewidentami charakteru i zakresu prac każdorazowo przed rozpoczęciem  badania lub przeglądu sprawozdań finansowych,
 4. uzgodnienia sposobu monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej,
 5. monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami,
 6. uzyskania od biegłego rewidenta pisemnej informacji o istotnych kwestiach dotyczących przeprowadzonej rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej,
 7. badania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki Apator S.A. oraz grupy Apator, w tym Sprawozdań Zarządu, ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
  • wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych;
  • głównych obszarach podlegających ocenie;
  • znaczących korektach wynikających z badania lub przeglądu;
  • oświadczeniach o kontynuacji działania;
  • zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości;
 8. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, w szczególności mechanizmów kontroli finansowej,
 9. monitorowanie skuteczności mechanizmów audytu wewnętrznego i dokonywanie oceny konieczności potrzeby wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego,
 10. monitorowanie mechanizmów identyfikacji ryzyka, skuteczności zarządzania ryzykiem oraz skuteczności systemu compliance w Spółce.

 

§ 5

W celu wykonania czynności określonych w § 4  Komitet Audytu uprawniony jest do:

 • żądania od Zarządu Spółki przedłożenia określonych informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz compliance, które są niezbędne do wykonania obowiązków Komitetu Audytu,
 • zapraszania na posiedzenia Komitetu Audytu Członków Zarządu, biegłych rewidentów, pracowników kompetentnych do udzielenia informacji na temat badanych zagadnień, w szczególności Dyrektora ds. Finansowych i kierowników jemu podległych.

 

§ 6

Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych niniejszym Regulaminem nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej ani też nie zwalnia Członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.

 

§ 7

 1. Komitet Audytu zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny się odbywać co najmniej przed opublikowaniem przez Spółkę jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (półrocznych i rocznych).
 2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu Audytu, który zaprasza na posiedzenia Członków  Komitetu nie później niż 7 (siedem) dni przed posiedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail udostępniony Członkom Komitetu przez Spółkę. Posiedzenie może odbyć się również w trybie obiegowym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W tym przypadku nie jest wymagany siedmiodniowy termin na zwołanie posiedzenia.
 3. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu, który ustala porządek obrad, nadzoruje dystrybucję materiałów na posiedzenie oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu.
 4. Komitet Audytu działa kolegialnie. Wszelkie wnioski rekomendacje lub decyzje Komitetu Audytu wymagają uchwał, które podejmowane są zwykłą większością głosów. Do ważności podjętych uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch Członków Komitetu Audytu. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu.
 5. Przewodniczący Komitetu Audytu informuje Radę Nadzorczą o podjętych rekomendacjach  i innych ustaleniach  Komitetu Audytu.
 6. W posiedzeniach Komitetu Audytu mogą brać udział Członkowie Rady Nadzorczej niebędący Członkami Komitetu Audytu.

 

§ 8

 1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane i zawierają:
  • datę posiedzenia,
  • porządek posiedzenia,
  • listę uczestników posiedzenia,
  • treść przyjętych rekomendacji,
  • wyniki głosowania, treść zdania odrębnego,
  • inne postanowienia Komitetu.
 2. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Komitetu będący obecni na danym posiedzeniu.
 3. Protokoły z posiedzeń Komitetu oraz wszelkie inne materiały przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

 

§ 9

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za dany rok obrotowy stanowi część sprawozdania z działalności  Rady Nadzorczej.

 

Aktualności

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij