Szukaj:

Kontakt Relacje Inwestorskie

Jolanta Dombrowska

Dyrektor ds. Zarządzania
i Komunikacji Korporacyjnej

Kontakt

e-mail:ri@apator.com

Współpraca
w zakresie Relacji
Inwestorskich - cc group

e-mail: apator@ccgroup.pl

Kontakty z inwestorami
instytucjonalnymi i analitykami:
tel: +48 697 613 712
e-mail: katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Monika Pietkiewicz
Rzecznik prasowy Grupy Apator

tel: +48 506 009 308
e-mail: rzecznik.prasowy@apator.com

 

 

Apator SA na GPW  Apator SA członkiem SEG

 

Regulamin Komitetu Audytu

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU  RADY NADZORCZEJ APATOR SA

§ 1

 1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Apator S.A. pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej Apator S.A.
 2. Komitet Audytu działa w oparciu o:
  • Ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089),
  • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW,
  • niniejszy Regulamin.

 

 § 2

 1. Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) Członków powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród swoich Członków. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
 2. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu wybrany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Komitetu Audytu.
 3. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Powyższy warunek uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden Członek posiada wiedzę i umiejętności w tej branży lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
 4. Większość Członków Komitetu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089).
 5. Kadencja Komitetu Audytu jest wspólna dla jej Członków i pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady, Rada uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego Członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady.
 7. Niezależnie od sytuacji określonej w ust. 6, Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie, uchwałą Rady Nadzorczej, odwołany ze składu Komitetu Audytu.

 

§ 3

Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami.

Do zadań Komitetu Audytu należy:

 1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, compliance oraz dokonywanie oceny konieczności potrzeby wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego,
 3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej (w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej),
 4. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są inne usługi niż badanie,
 5. informowanie rady nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 6. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem,
 7. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badania sprawozdań finansowych,
 8. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 9. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
 10. przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych spółki Apator S.A. i grupy Apator zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 7 i 8,
 11. uzyskiwanie od firmy audytorskiej sprawozdania dodatkowego, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE,
 12. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

 

§ 4

W celu wykonania czynności określonych w § 3  Komitet Audytu uprawniony jest bez pośrednictwa Rady Nadzorczej do:

 • żądania od Zarządu Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów, w szczególności z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
 • zapraszania na posiedzenia Komitetu Audytu Członków Zarządu, biegłych rewidentów, pracowników kompetentnych do udzielenia informacji na temat badanych zagadnień, w szczególności Dyrektora ds. Finansowych i kierowników jemu podległych,
 • uzyskiwania oświadczenia potwierdzającego niezależność firmy audytorskiej oraz biegłych rewidentów,
 • żądania omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem lub Rada Nadzorczą kluczowych kwestii wynikających z badania.

§ 5

Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych niniejszym Regulaminem nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej ani też nie zwalnia Członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.

 

§ 6

 1. Komitet Audytu zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny się odbywać co najmniej przed opublikowaniem przez Spółkę jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (półrocznych i rocznych).
 2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu Audytu, który zaprasza na posiedzenia Członków  Komitetu nie później niż 14 (czternaście) dni przed posiedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres e-mail udostępniony Członkom Komitetu przez Spółkę. Posiedzenie może odbyć się również w trybie obiegowym za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W tym przypadku nie jest wymagany czternastodniowy termin na zwołanie posiedzenia.
 3. Pracami Komitetu Audytu kieruje Przewodniczący Komitetu Audytu, który ustala porządek obrad, nadzoruje dystrybucję materiałów na posiedzenie oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu.
 4. Komitet Audytu działa kolegialnie. Wszelkie wnioski rekomendacje lub decyzje Komitetu Audytu wymagają uchwał, które podejmowane są zwykłą większością głosów. Do ważności podjętych uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch Członków Komitetu Audytu. W przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za” oraz „przeciw”, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu.
 5. Przewodniczący Komitetu Audytu informuje Radę Nadzorczą o podjętych rekomendacjach  i innych ustaleniach  Komitetu Audytu.
 6. W posiedzeniach Komitetu Audytu mogą brać udział Członkowie Rady Nadzorczej niebędący Członkami Komitetu Audytu.

 

§ 7

 1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane i zawierają:
  • datę posiedzenia,
  • porządek posiedzenia,
  • listę uczestników posiedzenia,
  • treść przyjętych rekomendacji,
  • wyniki głosowania, treść zdania odrębnego,
  • inne postanowienia Komitetu.
 2. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Komitetu będący obecni na danym posiedzeniu.
 3. Protokoły z posiedzeń Komitetu oraz wszelkie inne materiały przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.

 

§ 8

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za dany rok obrotowy stanowi część sprawozdania z działalności  Rady Nadzorczej.

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć
w naszej Polityce prywatności. W przeglądarce można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
X Zamknij