Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej

Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w przestrzeni pilotażowej nowej usługi na potrzeby nowoczesnej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz opartego na jej wykorzystaniu systemu zarządzania.

Projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Usługa polega na aktywnym udziale prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nN), w stopniu zależnym od jego decyzji. Korzyść z usługi odniesie zarówno operator systemu dystrybucyjnego poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji i rozbudowy sieci, jak i prosument dzięki profitom ze świadczenia tej usługi. W wyniku większych możliwości zarzadzania pracą sieci poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii, a także zwiększy się liczba i moc źródeł odnawialnych, jakie można podłączyć do sieci bez konieczności jej przebudowy. Dla realizacji celu opracowany zostanie i wprowadzony w życie zintegrowany i zautomatyzowany system zarządzania współpracą infrastruktury sieci dystrybucyjnej nN z rozproszonymi źródłami energii zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich. System będzie wykorzystywał nowe, zaprojektowane specjalnie do tego celu urządzenia oraz instalacje już eksploatowane przez prosumentów. Ponadto, celem dodatkowym projektu jest zbudowanie standardu dla urządzeń mikroinstalacji w obszarze operatora sieci PGE-Dystrybucja S.A. W kolejnych etapach opracowane zostaną założenia pracy systemu, opracowane i przetestowane algorytmy sterujące oraz zaprojektowane i wykonane prototypowe urządzenia umożliwiające realizację usługi. Rzeczywiste urządzenia przetestowane będą najpierw we współpracy z siecią wirtualną, zamodelowaną za pomocą symulatora czasu rzeczywistego (RTDS), a następnie u wybranych prosumentów w sieci rzeczywistej. Równolegle opracowane zostaną zagadnienia ekonomiczne związane z wprowadzeniem usługi.

Zakres tematyczny projektu

Projekt obejmuje rozwiązania zwiększające efektywność, oraz jakość i pewność zasilania odbiorców. Obejmuje problematykę prowadzenia ruchu sieci poprzez wykorzystanie możliwości regulacyjnych urządzeń prosumenta realizowanych za pomocą sterowalnych łączników wybranych odbiorów i źródeł oraz sterowalnych przekształtników źródeł i zasobników. Rozwiązanie proponowane w projekcie nadaje sieci cechy obserwowalności i sterowalności, co zwiększa bezpieczeństwo pracy sieci oraz pozwala na ochronę poszczególnych jej elementów przed awariami. System umożliwi efektywne wykorzystanie infrastruktury sieciowej oraz jej optymalnego obciążenia, co wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem efektywności energetycznej i redukcji strat. Rozwiązanie poprzez zmianę roli prosumenta w procesie dostawy energii elektrycznej, z pasywnej na aktywną, doprowadzi do właściwej integracji źródeł rozproszonych w sieci i umożliwi zarządzania nimi.

Schemat działania Skład konsorcjum Okres realizacji projektu


Pliki do pobrania:


Czas trwania projektu wynosi 36 miesięcy. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2020/2021.