Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Podstawowe informacje o grupie Apator

Od 26 lat
spółka notowana
na GPW w Warszawie
Spółka jest uwzględniana
w indeksie sWIG80
oraz WIGdiv
1 081,8 mln zł przychodów
ze sprzedaży oraz
7,2 mln zł zysku netto w 2022 r.
Ponad 47% sprzedaży
poza Polską
Fact Sheet Grupa Apator
Najważniejsze informacje o Grupie Apator

Regularna wypłata dywidendy

Systematycznie od debiutu na GPW w 1997 roku Apator wypłaca swoim akcjonariuszom dywidendy oraz prowadzi program skupu akcji własnych.

Polityka dywidendy

Raporty

Data i godzina:
2023/05/18 07:25
Kategoria:
Kwartalne
file icon pdf
Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 r.
(pdf) 2.49MB
file icon pdf
Informacja prasowa - podsumowanie wyników za I kwartał 2023 r.
(pdf) 318.41KB
file icon pdf
Podsumowanie wyników za IQ 2023 - prezentacja
(pdf) 1.22MB
Data i godzina:
2023/05/31 16:04
Kategoria:
Walne Zgromadzenie
file icon pdf
Projekty uchwał ZWZ Apator SA
(pdf) 545.46KB
file icon pdf
Uchwały RN Apator SA opiniujące ZWZ
(pdf) 298.05KB
file icon pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2022 rok
(pdf) 842.47KB
file icon pdf
Sprawozdanie z polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok
(pdf) 718KB
file icon pdf
Raport biegłego rewidenta nt. sprawozdania o wynagrodzeniach
(pdf) 206.42KB

Aktualny kurs akcji

2023-06-02
APT
Apator S.A.
Kurs 17 zł
  • Kurs minimalny 17 zł
  • Kurs maksymalny 17,45 zł
Zmiana
0,3 zł
Wolumen [szt.]:
24610

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze Akcje imienne Akcje na okaziciela Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach
Tadeusz Sosgórnik
wraz z osobami blisko związanymi*
(Tadeusz Sosgórnik)
1 470 000

(1 470 000)
506 060

(154 200)
1 976 060

(1 624 200)
6 386 060

(6 034 200)
6,05%

(4,98%)
11,69%

(11,04%)
Mariusz Lewicki 1 187 376 1 126 624 2 314 000 5 876 128 7,09% 10,75%
PTE Allianz Polska** 0 4 545 864 4 545 864 4 545 864 13,92% 8,32%
Danuta Guzowska 954 214 566 065 1 520 279 4 382 921 4,66% 8,02%
Zbigniew Jaworski 766 348 700 000 1 466 348 3 765 392 4,49% 6,89%
Apator
Mining sp. z o.o.***
0 3 600 000 3 600 000 3 600 000 11,03% 6,59%
Kazimierz Piotrowski wraz
z osobą blisko związaną
664 774 159 181 823 955 2 818 277 2,52% 5,16%
Pozostali akcjonariusze 2 288 679 14 111 888 16 400 567 23 266 604 50,24% 42,58%
Ogółem**** 7 331 391 25 315 682 32 647 073 54 641 246 100,00% 100,00%

 

* Tadeusz Sosgórnik łącznie z osobami blisko związanymi w rozumieniu rozporządzenia MAR. Łączna prezentacja stanu posiadania Tadeusza Sosgórnika obowiązuje od dnia 2 lipca 2020 r., tj. od dnia wejścia w skład RN Apator SA.
**) Stan posiadania akcji przez PTE Allianz Polska S.A. na dzień 28 lutego 2023 r. oraz 18 maja 2023 r. ustalony na podstawie zawiadomienia PTE Allianz Polska S.A. z dnia 5 stycznia 2023 r. Stan na 28 lutego obejmuje łączny stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugiego Allianz OFE, a stan na 18 maja 2023 r. odpowiednio akcje zapisane na rachunku Allianz OFE (w związku z likwidacją Drugiego Allianz OFE i przeniesieniem jego aktywów do Allianz OFE) i Allianz DFE. Ponadto zgodnie z informacją od PTE Allianz Polska S.A. z dnia 12 maja br. po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE zapisanych było 4.539.876 akcji, stanowiących 13,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 4.539.876 głosów z akcji stanowiących 8,31% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.
*** Ul. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, e-mail: biuro@apator-mining.com.pl, tel: +48 32 784 23 50, fax: +48 32 258 20 48
**** Do stanu ogółem policzony jest stan akcji T. Sosgórnika łącznie z osobami blisko związanymi.

drag

KALENDARIUM

Publikacja raportów okresowych:

Data Treść
28.02.2023 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
27.04.2023 Jednostkowy raport roczny za 2022 r.
27.04.2023 Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
18.05.2023 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 r.
30.08.2023 Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2023 r.
30.08.2023 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r.
16.11.2023 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2022 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

drag

Okresy zamknięte w 2023 roku:

Od: Do:* Okres zamknięty związany z publikacją
29.01.2023 28.02.2023 raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r.
28.03.2023 27.04.2023 raportów rocznych za rok obrotowy 2022 r. (jednostkowy i skonsolidowany)
18.04.2023 19.05.2023 raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.
31.07.2023 30.08.2023 raportu półrocznego za I półrocze 2023 r. (jednostkowy i skonsolidowany) 
17.10.2023 16.11.2023 raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.
drag

* Do momentu publikacji raportu okresowego/raportów okresowych

Publikacja raportów okresowych:

Data Treść
28.02.2023 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
27.04.2023 Jednostkowy raport roczny za 2022 r.
27.04.2023 Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
18.05.2023 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 r.
30.08.2023 Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2023 r.
30.08.2023 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r.
16.11.2023 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2022 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

drag

Okresy zamknięte w 2023 roku:

Od: Do:* Okres zamknięty związany z publikacją
29.01.2023 28.02.2023 raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r.
28.03.2023 27.04.2023 raportów rocznych za rok obrotowy 2022 r. (jednostkowy i skonsolidowany)
18.04.2023 19.05.2023 raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.
31.07.2023 30.08.2023 raportu półrocznego za I półrocze 2023 r. (jednostkowy i skonsolidowany) 
17.10.2023 16.11.2023 raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.
drag

* Do momentu publikacji raportu okresowego/raportów okresowych

Konferencje dla analityków i inwestorów z udziałem Zarządu Apator SA

MATERIAŁY WIDEO

Relacja online z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się w Toruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo.

Zobacz relację wideo

play button

Film wizerunkowy

Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawca rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Relacja online z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyło się w Toruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo.

Zobacz relację wideo

play button

Film wizerunkowy

Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawca rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Przydatne linki

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.