Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Dywidenda, akcje i akcjonariusze

Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  
 

Polityka dywidendy

Polityka dywidendy Apator SA obowiązuje od 16 marca 2007 r. Zgodnie z polityką, Apator SA deklaruje coroczną wypłatę dywidendy w wysokości 75% zysku netto spółki Apator SA wypracowanego za dany rok obrotowy. Wypłata dywidendy następuje w dwóch częściach, w formie zaliczki w danym roku obrotowym oraz pozostała część po zatwierdzeniu ostatecznej wysokości dywidendy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd Apator SA zastrzega, że w przypadku realizacji istotnych zamierzeń inwestycyjnych, Spółka może podjąć decyzję o innym podziale zysku za dany rok obrotowy.

Celem Zarządu Apator SA jest wzrost satysfakcji akcjonariuszy z inwestycji w akcje Spółki. Cel ten jest realizowany poprzez:

  • rozwój Grupy Apator, w wyniku którego budowana jest długoterminowa wartość dla akcjonariuszy,
  • politykę wypłaty dywidendy.

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło 28 czerwca 2023 roku uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 0,30 zł brutto na jedną akcję. Prawo do wypłaty dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 1 sierpnia 2023 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 sierpnia 2023 r.

Rok Zaliczka na poczet dywidendy na 1 akcję Druga rata dywidendy na 1 akcję Łącznie dywidenda na 1 akcję Termin wypłaty zaliczki na poczet dywidendy Termin wypłaty drugiej raty dywidendy
2022 0,00 zł 0,30 zł 0,30 zł - 10.08.2023
2021 0,30 zł 0,20 zł 0,50 zł 24.01.2022 31.08.2022
2020 0,45 zł 0,75 zł 1,20 zł 31.12.2020 23.08.2021
2019 0,45 zł 0,65 zł 1,10 zł 12.12.2019 31.08.2020
2018 0,40 zł 0,90 zł 1,30 zł 21.12.2018 24.06.2019
2017 0,35 zł 0,85 zł 1,20 zł 22.12.2017 25.06.2018
2016 0,35 zł 0,75 zł 1,10 zł 07.12.2016 04.07.2017
2015 0,30 zł 0,70 zł 1,00 zł 12.12.2015 04.07.2016
2014 0,30 zł 0,50 zł 0,80 zł 12.12.2014 14.07.2015
2013 0,30 zł 0,30 zł 0,60 zł 23.12.2013 08.07.2014
2012 0,40 zł 1,00 zł 1,40 zł 13.12.2012 26.07.2013
2011 - 0,75 zł 0,75 zł - 23.07.2012
drag
Rok Zaliczka na poczet dywidendy (tys. zł) Druga rata dywidendy (tys. zł) Łącznie wypłacone środki na dywidendę (tys. zł) Zysk netto Apator SA (tys. zł) % zysku netto
2022 0 9 794 9 794 25 593 38%
2021 9 823 6 529 16 353 18 436 89%
2020 14 756 24 583 39 339 51 555 76%
2019 14 768 21 324 36 092 54 072 67%
2018 13 171 29 575 42 746 67 323 63%
2017 11 587 28 141 39 728 52 982 75%
2016 11 587 24 830 36 418 77 708 47%
2015 9 932 23 175 33 107 58 351 57%
2014 9 932 16 554 26 486 48 998 54%
2013 9 932 9 932 19 864 51 299 39%
2012 13 243 33 107 46 350 70 344 66%
2011 - 24 830 24 830 37 732 66%
drag
APATOR (PLAPATR00018)
15,35
+0,15
min 15,2
max 15,85
Ostatnia aktualizacja: 2024-02-23
Wol. obrotu (szt.)
24790
Obroty (tys. zł)
385,17
Kurs otwarcia
15,3
Kurs odniesienia
15,3
Min.
13,2
Max.
18

Kapitał zakładowy wynosi

3 264 707,30

i dzieli się na

32 647 073 akcje

w tym:

  • 7 326 515 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu w stosunku 1:4
  • 25 320 558 akcje zwykłe na okaziciela

Powyższe akcje uprawniają do wykonania na walnym zgromadzeniu 54 626 618 głosów. Wszystkie akcje na okaziciela wprowadzone są do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych.

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze Akcje imienne Akcje na okaziciela Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach
Tadeusz Sosgórnik
wraz z osobami blisko związanymi*
(Tadeusz Sosgórnik)
1 505 000

(1 505 000)
403 731

(154 200)
1 908 731

(1 659 200)
6 423 731

(6 174 200)
5,85%

(5,08%)
11,76%

(11,30%)
Mariusz Lewicki 1 187 376 1 130 624 2 318 000 5 880 128 7,10% 10,76%
PTE Allianz Polska** 0 4 545 864 4 545 864 4 545 864 13,92% 8,32%
Danuta Guzowska 954 214 566 065 1 520 279 4 382 921 4,66% 8,02%
Zbigniew Jaworski 766 348 735 652 1 502 000 3 801 044 4,60% 6,96%
Apator
Mining sp. z o.o.***
0 3 600 000 3 600 000 3 600 000 11,03% 6,59%
Kazimierz Piotrowski wraz
z osobą blisko związaną
664 774 159 181 823 955 2 818 277 2,52% 5,16%
Pozostali akcjonariusze 2 248 803 14 179 441 16 428 244 23 174 653 50,32% 42,43%
Ogółem**** 7 326 515 25 320 558 32 647 073 54 626 618 100,00% 100,00%

 

* Tadeusz Sosgórnik łącznie z osobami blisko związanymi w rozumieniu rozporządzenia MAR. Łączna prezentacja stanu posiadania Tadeusza Sosgórnika obowiązuje od dnia 2 lipca 2020 r., tj. od dnia wejścia w skład RN Apator SA.
**) Stan posiadania akcji przez PTE Allianz Polska S.A. na dzień 28 lutego 2023 r. oraz 18 maja 2023 r. ustalony na podstawie zawiadomienia PTE Allianz Polska S.A. z dnia 5 stycznia 2023 r. Stan na 28 lutego obejmuje łączny stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugiego Allianz OFE, a stan na 18 maja 2023 r. odpowiednio akcje zapisane na rachunku Allianz OFE (w związku z likwidacją Drugiego Allianz OFE i przeniesieniem jego aktywów do Allianz OFE) i Allianz DFE. Ponadto zgodnie z informacją od PTE Allianz Polska S.A. z dnia 12 maja br. po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE zapisanych było 4.539.876 akcji, stanowiących 13,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 4.539.876 głosów z akcji stanowiących 8,31% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.
*** Ul. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, e-mail: biuro@apator-mining.com.pl, tel: +48 32 784 23 50, fax: +48 32 258 20 48
**** Do stanu ogółem policzony jest stan akcji T. Sosgórnika łącznie z osobami blisko związanymi.

drag

Zaangażowanie OFE w akcjonariacie Apator SA

Zestawienie sporządzone zostało na podstawie opublikowanych przez OFE struktur swoich aktywów na dzień 31.12.2022 r. oraz 31.12.2021 r.

OFE Wartość pakietu na dzień 31.12.2022 (zł) Liczba akcji na dzień 31.12.2022 Udział w kapitale Apator Udział w głosach na WZA Apator Wartość pakietu na dzień 31.12.2021 (zł) Liczba akcji na dzień 31.12.2021 Udział w kapitale Apator Udział w głosach WZA Apator Zmiana liczby akcji 2022/2021
AVIVA (DRUGI ALLIANZ) 46 291 103  3 338 991 10,23% 6,11% 65 905 672 3 338 991 10,19% 6,09% 0
UNIQA 23 166 438 1 671 002 5,12% 3,06% 32 982 572 1 671 002 5,10% 3,05% 0
PZU 17 274 392 1 246 007 3,82% 2,28% 24 593 935 1 246 007 3,80% 2,27% 0
ALLIANZ 16 648 829 1 200 885 3,68% 2,20% 23 703 308 1 200 885 3,66% 2,19% 0
GENERALI 13 610 259 981 712 3,01% 1,80% 19 377 228 981 712 3,00% 1,79% 0
NN 9 549 857 688 834 2,11% 1,26% 13 596 343 688 834 2,10% 1,26% 0
AEGON 8 436 095 608 498 1,86% 1,11% 12 010 655 608 498 1,86% 1,11% 0
POCZTYLION 6 486 525 467 875 1,43% 0,86% 9 235 010 467 875 1,43% 0,85% 0
Razem 141 463 498 10 203 804 31,25% 18,67% 20 1404 723 10 203 804 31,13% 0,24% 0

Udział w akcjonariacie Apator SA nie zmienił się na przestrzeni ostatnich dwóch lat.
Łącznie OFE mają w kapitale Apator SA 31,25%.

drag

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.