Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy - Apator

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy Apator SA

Apator SA z siedzibą w Toruniu oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Dz. Urz. UE z 26.6.2014 r., L 187/1.

Powrót