Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Polityka Zarządzania, certyfikaty ISO - Apator

System zarządzania w Apator SA

Wzrastające wymagania klientów i narastająca, niejednokrotnie globalna konkurencja zmuszają przedsiębiorstwa do nieustannego poszukiwania lepszych rozwiązań pozwalających im na ciągłe podnoszenie jakości wyrobów, redukcję kosztów oraz tworzenie efektywnych procesów pracy i struktur zarządzania. Jednym z takich rozwiązań jest wdrożenie w firmie systemu zarządzania jakością opartego na normie PN-EN-ISO 9001:2015. W trosce natomiast o stan środowiska naturalnego Zarząd Spółki w imieniu całej załogi zobowiązuje się do przestrzegania wymagań obowiązujących przepisów prawnych w zakresie występujących w firmie aspektów środowiskowych, między innymi: zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego, ścieków i wytwarzanych odpadów. Deklaracja zgodności wynika zarówno z obowiązujących przepisów prawnych jak i z postanowień zawartych w opracowanym systemie zarządzania środowiskowego według normy PN EN ISO 14001:2015. Powyższe wymagania realizowane są również poprzez opracowywanie rozwiązań konstrukcyjnych wyrobów opartych na zastosowanych materiałach oraz procesach technologicznych przyjaznych dla środowiska. Wdrażając system zarządzania środowiskowego oraz system zarządzania bezpieczeństwem pracy według PN ISO 45001:2018 firma nie tylko deklaruje się chronić środowisko naturalne, ale także zapewnia bezpieczne warunki pracy oraz w znaczący sposób ogranicza swoje koszty wytwarzania. W trosce o aktywa informacyjne należące do organizacji został wdrożony w firmie system zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001:2013. Podejmowane przez Spółkę działania są skoncentrowane na zapewnieniu bezpieczeństwa informacji we wszystkich systemach jej przetwarzania, z uwzględnieniem zabezpieczenia interesów zarówno Spółki, jej akcjonariuszy, jak i Klientów oraz Kooperantów.
Sformułowana i opublikowana Polityka Zarządzania określa cel, do którego zmierzają wszyscy pracownicy firmy.

Polityka zarządzania

Najwyższe kierownictwo zarządza spółką poprzez realizację działań między innymi w ramach systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania środowiskowego, systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wszystkie te działania zmierzają do realizacji:

  • Polityki w zakresie zarządzania jakością zgodnie, z którą w celu spełniania oczekiwań klientów, zwiększania efektywności funkcjonowania spółki i zapewnienia konkurencyjności wyrobów zmierza się do ciągłego doskonalenia procesów głównych jak również systematycznego wdrażania innowacji technicznych doskonalących wyrób
  • Polityki w zakresie zarządzania środowiskowego skierowanej na utrzymanie niskiej emisji zanieczyszczeń, oszczędzaniu zasobów naturalnych oraz zrównoważonej gospodarki odpadami
  • Polityki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy skierowanej na eliminację zagrożeń wypadkowych i dążenie do zmniejszania narażenia pracowników na czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy
  • Polityki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji skierowanej na zapewnienie najwyższych standardów ochrony informacji w realizowanych zadaniach oraz zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji oferowanych produktów


Głównym celem spółki Apator SA jest zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów

Cel ten realizujemy poprzez dostarczanie bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska wyrobów, o jakości wymaganej przez klienta, wytwarzanych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pracy i informacji z uwzględnieniem jego cyklu życia. Zapewnianie odpowiednich zasobów umożliwia realizację przyjętej polityki i jednocześnie sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu zintegrowanego systemu zarządzania oraz dążeniu do jego ciągłego doskonalenia. Realizowane w ramach systemu działania skupione są nie tylko na produktach, ich cechach użytkowych i bezpieczeństwie eksploatacji, lecz również na pracownikach. W związku z powyższym, dążąc do jak najlepszych wyników rynkowych i ekonomicznych, zobowiązujemy się do: ciągłej dbałości o warunki pracy, zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, wdrażania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo informacji na każdym etapie jej przetwarzania oraz ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom ze szczególnym uwzględnieniem efektywnej gospodarki odpadami. Ponadto, zobowiązujemy się do tego, aby działalność spółki prowadzona była w zgodności z  obowiązującymi przepisami prawnymi, normami i innymi wymaganiami dotyczącymi organizacji. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, skierowanie ich uwagi na jakość wyrobów, ochronę środowiska, bezpieczeństwo pracy i informacji, umożliwia systematyczny rozwój systemu przy jednoczesnym uwzględnianiu roli pracowników.

Certyfikaty: 

Systemy Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Bezpieczeństwa Informacji zostały ocenione i zatwierdzone pod względem zgodność z wymaganiami norm (certyfikat ISO):

MID

W dniu 29 grudnia 2009 roku firma Apator SA otrzymała certyfikat oceny systemu jakości.

Dokument ten potwierdza, że liczniki energii elektrycznej spełniają wymagania systemu jakości MID według modułu D (zapewnienie jakości produkcji). Firma przeszła również pozytywnie badania i uzyskała certyfikat MID według modułu B (oznacza to, że konstrukcja liczników energii elektrycznej spełnia wymagania dyrektywy). 

Certyfikat Software Asset Management (SAM)

Zarząd Apator SA dba o kwestię legalności oprogramowania wykorzystywanego na firmowych komputerach. W tym celu prowadzone są coroczne audyty licencyjne. Dowód przestrzegania postanowień licencyjnych stanowią certyfikaty SAM przyznawane po zakończeniu przeglądu zgodności licencyjnej.

Powrót