Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Polityka Zarządzania - FAP Pafal

Polityka Systemu Zarządzania (pobierz plik)

Certyfikat SZ nr NC-1526 (pobierz plik)

Według Zarządu FAP Pafal SA zarządzanie w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem ma podstawowe  znaczenie dla prowadzonych przez spółkę działań biznesowych w zakresie produkcji i świadczonych usług.

Głównym celem spółki w zakresie jakości jest spełnienie wymagań oraz oczekiwań klienta. W tym celu zapewniamy:

 • Wyroby oraz usługi na powtarzalnym, wysokim poziomie jakościowym realizowane w procesach nadzorowanych zgodnie z normą ISO 9001:2015
 • Spełnianie wymagań mających zastosowania przepisów prawnych i innych, dyrektyw UE - w tym szczególnie dyrektywy MID nr 2014/32/UE oraz norm
 • Profesjonalny serwis

Działania firmy mają podejście procesowe i ukierunkowane są na:

 • Zapobieganie niezgodnościom i ciągłe doskonalenie jakości procesów
 • Partnerską współpracę z dostawcami

Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem to zarządzanie przyjazne środowisku i w związku z tym Zarząd zobowiązuje się do:

 • Postępowania w swojej działalności zgodnie z normą ISO 14001:2015
 • Doskonalenia procesów pod kątem zmniejszania oddziaływań na środowisko
 • Wdrażania zasad ekologicznego podejścia do : produkcji, stosowanych procesów technologicznych i w świadczeniu usług

W szczególności działania ukierunkowane są na:

 • Eliminowanie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska
 • Obniżanie zużycia czynników energetycznych
 • Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • Obniżanie ilości odpadów
 • Stosowanie materiałów nadających się do recyklingu
 • Spełnienie wymagań prawnych i innych w dziedzinie ochrony środowiska dotyczących spółki
 • Dialog ze społecznością, władzami lokalnymi i pracownikami w zakresie ochrony środowiska

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy politykę realizujemy poprzez:

 • Spełnienie wymagań prawnych i innych
 • Postępowanie zgodnie z postanowieniami normy PN-ISO 45001:2018
 • Dbałość o zapewnienie pracownikom możliwie najlepszych warunków pracy i podejmowanie działań w celu zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym
 • Stałe doskonalenie działań prowadzonych przez Spółkę w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez szkolenia personelu

Każdy pracownik zobowiązany jest znać i przestrzegać przepisy, regulacje prawne z zakresu BHP i bezwzględnie się do nich stosować. Zadaniem wszystkich pracowników jest ciągła analiza warunków pracy pod kątem istniejących i potencjalnych zagrożeń i podejmowanie działań celem ich eliminowania lub ograniczenia.

Czynnikiem determinującym skuteczne funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu jest stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia. Zarząd zobowiązuje się do stwarzania warunków umożliwiających rozwój swoich pracowników. Doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest systematycznym zadaniem wszystkich pracowników spółki, opartym na modelu pracy PDCA: Zaplanuj, Wykonaj, Sprawdź, Doskonal.

Niniejsza Polityka stanowi ramy do ustalania i przeglądu celów, zadań dotyczących jakości oraz środowiska.

Norma PN-EN ISO 9001:2015

Proces produkcji wyrobów realizowany jest w oparciu o certyfikowany, ciągle doskonalony System Zarządzania Jakością spełniający wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015.
FAP Pafal SA po raz pierwszy uzyskał Certyfikat w roku 1996, przyznany przez TUV NORD POLSKA. Z czasem posiadanie certyfikowanego systemu stało się mocnym argumentem w promocji wyrobów i w przetargach. Obecnie System Zarządzania jest oceniany i certyfikowany przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. (Nr certyfikatu – NC-1526)

PN-EN ISO 9001:2015; PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018

Od końca roku 2006 FAP Pafal SA posiada Certyfikat na Zintegrowany System Zarządzania, spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001 (Zarządzanie Jakością) oraz normy PN-EN ISO 14001 (Zarządzanie Środowiskiem). W celu potwierdzenia i utrzymania wysokiego poziomu warunków pracy System Zarządzania uzupełniony został o trzeci składnik - wdrożony i certyfikowany w roku 2014, spełniający wymagania normy PN-ISO 45001 (Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy).


Granice fizyczne Systemu Zarządzania – adres miejsca prowadzenia działalności FAP Pafal S.A.

Sprawy związane z udzielaniem wyjaśnień, skargi lub wnioski dotyczące prowadzonej działalności oraz udzielonych certyfikacji proszę kierować do Zarządu firmy na adres mailowy pafal@pafal.com.pl

Powrót