Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Grupa Apator z innowacyjnym rozwiązaniem IT dla Słupskiego Klastra

Celem powstania Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, którego inicjatorem są Wodociągi Słupsk, było stworzenie i rozwój lokalnego rynku energii. Rozwiązanie ma pozwalać na optymalne wykorzystywanie lokalnej energii pochodzącej z OZE oraz bilansowanie energetyczne wszystkich mediów: energii elektrycznej, ciepła i gazu. Jest to możliwe dzięki rozwijanej infrastrukturze oraz wdrożeniu nowoczesnego systemu informatycznego, który w jednym miejscu i narzędziu gromadzi oraz monitoruje dane pochodzące z różnych źródeł, aby bezpiecznie zarządzać energią, oferując zielone rozwiązania na potrzeby rynku lokalnego.

Odbiorcą rozwiązania klastrowego jest przede wszystkim społeczność lokalna, a uczestnikami projektu wytwórcy energii elektrycznej i ciepła ze źródeł OZE, konwencjonalnych oraz odbiorcy energii, m.in. słupski Park Wodny Trzy Fale, a także Grupa Apator, jako dostawca innowacyjnego rozwiązania IT.

Opracowana koncepcja Słupskiego Klastra Bioenergetycznego zakłada produkcję energii elektrycznej i ciepła poprzez odnawialne źródła wytwórcze: biogazownie, elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne. Spalanie biogazu, wytwarzanego z osadu pochodzącego z oczyszczalni ścieków, jest możliwe dzięki zainstalowanym zespołom kogeneracyjnym. W całym procesie większość wytworzonej ekologicznie energii elektrycznej jest kierowana do sieci elektrycznej lub sprzedawana, ciepło natomiast jest wykorzystywane do lokalnych zastosowań grzewczych, m.in. do podgrzewania wody w obiektach miejscowego parku wodnego. Zgodnie z założeniami klastrowymi działające na tej podstawie lokalne podmioty zajmują się wytwarzaniem, konsumpcją, magazynowaniem i sprzedażą energii elektrycznej, ciepła oraz paliw.

Kluczowe w całym procesie staje się pozyskanie danych pomiarowych dla wszystkich mediów, aby we właściwy sposób móc świadomie i racjonalne zarządzać procesami dotyczącymi produkcji energii, jej magazynowania, wykorzystania i dystrybucji.

System przygotowany przez Grupę Apator, który jest obecnie wdrażany w Klastrze Słupskim, zapewni pełną kontrolę nad następującymi procesami:

  • Nadzór sieci – bieżące monitorowanie stanu pracy urządzeń, pracy sieci dystrybucyjnej ciepła i energii elektrycznej oraz punktów połączeń z siecią;
  • Pozyskiwanie danych telemechanicznych – śledzenie aktualnego stanu urządzeń nadzorujących sieć dystrybucyjną ciepła i energii elektrycznej, prezentowanie parametrów stanu sieci wraz z prezentacją graficzną parametrów;
  • Pozyskiwanie danych pomiarowych – pozyskanie wszystkich danych pomiarowych koniecznych do bilansowania, raportowania, alarmowania i rozliczenia lub szacowania ilości produkcji ciepła lub energii elektrycznej jak również dystrybucja/dostawa/zaopatrzenie;
  • Eksploatacji – zarządzanie awariami, planowania prac brygad na sieci dystrybucyjnej ciepłowniczej i energetycznej, raportowania zdarzeń awaryjnych i planowych, przygotowania miejsca pracy, monitorowania czasu prac i zakresu wykonanych prac;
  • Zarządczymi - raportowanie i analiza zdarzeń mających wpływ na poprawne funkcjonowanie sieci. Raportowanie realizowane w trybie rzeczywistym i na żądanie, co da całościowy pogląd na funkcjonowanie procesów biznesowych produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

Rozwiązanie powstałe przy współpracy Wodociągów Słupskich oraz Grupy Apator, to pierwsze tego typu oprogramowanie dla rynku lokalnego. Odzwierciedla ono trend transformacji energetycznej, czyli odchodzenia od energetyki tradycyjnej, wielkoskalowej ku stworzeniu produktu, który będzie pomocny w lokalnym działaniu, umożliwiając wykorzystanie własnych ekologicznych zasobów do produkcji i konsumpcji energii.

Klaster Słupski to projekt, które przede wszystkim ma zapewnić niższy koszt energii u odbiorcy końcowego, wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, poprawić sytuację lokalnego ciepłownictwa, a także stworzyć lepsze warunki do rozwoju gospodarki, zmniejszyć emisyjność lokalnej gospodarki i samorządów, ale przede wszystkim pozwolić na uzyskanie samowystarczalności energetycznej, co w dobie rosnących cen energii staje się kluczowym wyzwaniem.