Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Pilotażowy projekt budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej

Zakres projektu
play button
Zakres projektu

Realizacja pilotażowego projektu automatyzacji linii SN i stacji SN/nn obejmowała zastosowanie zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych), a także modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn. Rozwiązanie zostało wdrożone na terenie bydgoskiego oddziału Enei Operator.

Cel projektu

Celem projektu w Gminie Dąbrowa Chełmińska, na terenie Rejonu Dystrybucji w Bydgoszczy była budowa inteligentnej sieci, jej modernizacja i przebudowa zasilania. Istniejące stanowiska słupowe doposażono w sterowniki microBEL SRS, a nowo wybudowaną stację kontenerową w automatykę, opartą o sterownik microBEL SX.

Urządzenie microBEL SX pełni rolę wskaźnika przepływu prądu zwarcia, realizuje pomiary oraz sterowanie linii SN. Sercem stacji jest sterownik microBEL ARN, który dzięki pomiarom napięcia z szyn stacji nn oraz napięcia na odpływach linii nn, za pomocą sterowników wyniesionych - microBEL SENS,  z przełącznikiem zaczepów ECOTAP VPD firmy Reinhausen, jest w stanie regulować napięcie zaczepami transformatora. Regulacja odbywa się w zależności od obciążenia linii nn przez odbiorców.

Algorytm microBEL ARN w pierwszej kolejności reguluje napięcie na szynach rozdzielnicy nn stacji transformatorowej tak, aby wartość średnia obliczona na podstawie napięć z poszczególnych faz, odpowiadała wartości zadanej. Na tym etapie nie są uwzględniane napięcia z sensorów zainstalowanych w głębi sieci.

Gdy średnie napięcie na szynach mieści się w zadanych granicach, kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy napięcia w poszczególnych fazach mają wartość mieszczącą się w ustalonym przedziale. W przypadku stwierdzenia, że napięcie w którejkolwiek fazie znajduje się poza dozwolonym przedziałem, algorytm wylicza czy zmiana pozycji przełącznika zaczepów, która wyeliminuje taką rozbieżność, nie spowoduje przekroczenia dozwolonego zakresu napięcia w pozostałych fazach.

Jeśli z oszacowania algorytmu wyniknie, że po zmianie pozycji przełącznika zaczepów wartości napięć będą się mieścić w oczekiwanym przedziale, wówczas wykonywane jest sterowanie, powodujące zmianę pozycji przełącznika zaczepów. Na tym etapie, nie są uwzględniane napięcia z sensorów zainstalowanych w głębi sieci. Jeżeli napięcia fazowe na szynach mieszczą się w zadanych granicach, kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy wartości średnie napięć fazowych mierzone przez sensory w głębi sieci, mieszczą się w zadanym przedziale.

Jeśli napięcie średnie któregoś z sensorów nie spełnia tego warunku, to następuje oszacowanie, czy odpowiednia zmiana pozycji przełącznika zaczepów korygująca odchyłkę napięcia do wartości zadanej, nie spowoduje przekroczenia dozwolonych napięć fazowych na szynach oraz napięć średnich innych sensorów. Jeśli powyższy warunek jest możliwy do spełnienia, zostaje wykonane sterowanie.

W algorytmie przewidziano blokady podnapięciowe i nadnapięciowe, które kontrolują napięcia fazowe we wszystkich punktach pomiarowych, a więc zarówno napięcia fazowe na szynach rozdzielnicy nn, jak i napięcia fazowe z wyniesionych sensorów pomiarowych (microBEL_SENS). Na szynach rozdzielnicy nn jest sprawdzana asymetria napięcia, definiowana jako największa odchyłka napięcia fazowego od wartości średniej.

Powyżej opisano pierwszą część pilotażowego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; działanie 1.4.: „Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia, z Funduszu Spójności perspektywa 2014 – 2020”. 

Doświadczenie zdobyte przez Grupę Apator podczas powyżej opisanej realizacji przełoży się na kolejne projekty, dotyczące wdrażania i rozwijania innowacyjnych rozwiązań , także podczas budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych, z uwzględnieniem dynamicznie rozwijających się odnawialnych źródeł energii.