Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Podstawowe informacje o grupie Apator

Od 27 lat
spółka notowana
na GPW w Warszawie
Spółka jest uwzględniana
w indeksie sWIG80
oraz WIGdiv
1 137,2 mln zł przychodów
ze sprzedaży oraz
8,5 mln zł zysku netto w 2023 r.
Ponad 43% sprzedaży
poza Polską
Fact Sheet Grupa Apator
Najważniejsze informacje o Grupie Apator

Regularna wypłata dywidendy

Systematycznie od debiutu na GPW w 1997 roku Apator wypłaca swoim akcjonariuszom dywidendy oraz prowadzi program skupu akcji własnych.

Polityka dywidendy

Raporty

Data i godzina:
2024/05/16 06:55
Kategoria:
Kwartalne
file icon pdf
Skonsolidowany raport GK Apator za I kwartał 2024
(pdf) 2.7MB
file icon pdf
Podsumowanie wyników - notatka prasowa
(pdf) 323.4KB
file icon pdf
Podsumowanie wyników - prezentacja
(pdf) 1.12MB

Aktualny kurs akcji

2024-07-18
APT
Apator S.A.
Kurs 17 zł
  • Kurs minimalny 16,8 zł
  • Kurs maksymalny 17,16 zł
Zmiana
0,1 zł
Wolumen [szt.]:
15103

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze Akcje imienne Akcje na okaziciela Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach
Tadeusz Sosgórnik
wraz z osobami blisko związanymi*
(Tadeusz Sosgórnik)
1 545 000

(1 545 000)
302 700

(154 200)
1 847 700

(1 699 200)
6 482 700

(6 334 200)
5,66%

(5,20%)
11,87%

(11,60%)
Mariusz Lewicki 1 187 376 1 150 624 2 338 000 5 900 128 7,16% 10,80%
PTE Allianz Polska** 0 4 545 864 4 545 864 4 545 864 13,92% 8,32%
Danuta Guzowska 954 214 566 065 1 520 279 4 382 921 4,66% 8,02%
Zbigniew Jaworski 766 348 735 652 1 502 000 3 801 044 4,60% 6,96%
Apator
Mining sp. z o.o.***
0 3 600 000 3 600 000 3 600 000 11,03% 6,59%
Kazimierz Piotrowski wraz
z osobą blisko związaną
664 774 159 181 823 955 2 818 277 2,52% 5,16%
Pozostali akcjonariusze 2 208 803 14 260 472 16 469 275 23 095 684 50,45% 42,28%
Ogółem**** 7 326 515 25 320 558 32 647 073 54 626 618 100,00% 100,00%

 

* Tadeusz Sosgórnik łącznie z osobami blisko związanymi w rozumieniu rozporządzenia MAR. Łączna prezentacja stanu posiadania Tadeusza Sosgórnika obowiązuje od dnia 2 lipca 2020 r., tj. od dnia wejścia w skład RN Apator SA.
**) Stan posiadania akcji przez PTE Allianz Polska S.A. na dzień 28 lutego 2023 r. oraz 18 maja 2023 r. ustalony na podstawie zawiadomienia PTE Allianz Polska S.A. z dnia 5 stycznia 2023 r. Stan na 28 lutego obejmuje łączny stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugiego Allianz OFE, a stan na 18 maja 2023 r. odpowiednio akcje zapisane na rachunku Allianz OFE (w związku z likwidacją Drugiego Allianz OFE i przeniesieniem jego aktywów do Allianz OFE) i Allianz DFE. Ponadto zgodnie z informacją od PTE Allianz Polska S.A. z dnia 12 maja br. po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE zapisanych było 4.539.876 akcji, stanowiących 13,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 4.539.876 głosów z akcji stanowiących 8,31% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.
*** Ul. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, e-mail: biuro@apator-mining.com.pl, tel: +48 32 784 23 50, fax: +48 32 258 20 48
**** Do stanu ogółem policzony jest stan akcji T. Sosgórnika łącznie z osobami blisko związanymi.

drag

KALENDARIUM

Publikacja raportów okresowych:

Data Treść
29.02.2024 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
26.04.2024 Jednostkowy raport roczny za 2023 r.
26.04.2024 Skonsolidowany raport roczny za 2023 r.
16.05.2024 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 r.
30.08.2024 Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2024 r.
30.08.2024 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r.
14.11.2024 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2024 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2024 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

drag

Okresy zamknięte w 2024 roku:

Od: Do:* Okres zamknięty związany z publikacją
30.01.2024 29.02.2024 raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r.
27.03.2024 26.04.2024 raportów rocznych za rok obrotowy 2023 r. (jednostkowy i skonsolidowany)
16.04.2024 16.05.2024 raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.
31.07.2024 30.08.2024 raportu półrocznego za I półrocze 2024 r. (jednostkowy i skonsolidowany) 
15.10.2024 14.11.2024 raportu kwartalnego za III kwartał 2024 r.
drag

* Do momentu publikacji raportu okresowego/raportów okresowych

Publikacja raportów okresowych:

Data Treść
29.02.2024 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 r.
26.04.2024 Jednostkowy raport roczny za 2023 r.
26.04.2024 Skonsolidowany raport roczny za 2023 r.
16.05.2024 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 r.
30.08.2024 Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2024 r.
30.08.2024 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r.
14.11.2024 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2024 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2024 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

drag

Okresy zamknięte w 2024 roku:

Od: Do:* Okres zamknięty związany z publikacją
30.01.2024 29.02.2024 raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 r.
27.03.2024 26.04.2024 raportów rocznych za rok obrotowy 2023 r. (jednostkowy i skonsolidowany)
16.04.2024 16.05.2024 raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.
31.07.2024 30.08.2024 raportu półrocznego za I półrocze 2024 r. (jednostkowy i skonsolidowany) 
15.10.2024 14.11.2024 raportu kwartalnego za III kwartał 2024 r.
drag

* Do momentu publikacji raportu okresowego/raportów okresowych

Konferencje dla analityków i inwestorów z udziałem Zarządu Apator SA

MATERIAŁY WIDEO

Relacja wideo z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 26 czerwca 2024 r. odbyło się w Toruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo która zostanie opublikowana wkrótce.

Relacja wideo

play button

Film wizerunkowy

Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawca rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Relacja wideo z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 26 czerwca 2024 r. odbyło się w Toruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo która zostanie opublikowana wkrótce.

Relacja wideo

play button

Film wizerunkowy

Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawca rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Przydatne linki

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.