Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Podstawowe informacje o grupie Apator

Od 26 lat
spółka notowana
na GPW w Warszawie
Spółka jest uwzględniana
w indeksie sWIG80
oraz WIGdiv
1 081,8 mln zł przychodów
ze sprzedaży oraz
7,2 mln zł zysku netto w 2022 r.
Ponad 47% sprzedaży
poza Polską
Fact Sheet Grupa Apator
Najważniejsze informacje o Grupie Apator

Regularna wypłata dywidendy

Systematycznie od debiutu na GPW w 1997 roku Apator wypłaca swoim akcjonariuszom dywidendy oraz prowadzi program skupu akcji własnych.

Polityka dywidendy

Raporty

Data i godzina:
2023/08/30 17:32
Kategoria:
Półroczne
file icon pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1H 2023
(pdf) 1.59MB
file icon pdf
Raport z przeglądu biegłego rewidenta 1H 2023
(pdf) 110.74KB
file icon pdf
Podsumowanie wyników za IH 2023 - prezentacja
(pdf) 1.14MB
file icon pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki i Grupy Apator w 1H 2023
(pdf) 2.22MB
file icon pdf
Notatka prasowa - podsumowanie wyników Grupy Apator w 1H 2023
(pdf) 365.76KB
Data i godzina:
2023/09/07 19:36
Kategoria:
Zawarte umowy

Aktualny kurs akcji

2023-09-22
APT
Apator S.A.
Kurs 15,1 zł
  • Kurs minimalny 14,9 zł
  • Kurs maksymalny 15,25 zł
Zmiana
-0,1 zł
Wolumen [szt.]:
4851

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze Akcje imienne Akcje na okaziciela Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach
Tadeusz Sosgórnik
wraz z osobami blisko związanymi*
(Tadeusz Sosgórnik)
1 470 000

(1 470 000)
506 060

(154 200)
1 976 060

(1 624 200)
6 386 060

(6 034 200)
6,05%

(4,98%)
11,69%

(11,04%)
Mariusz Lewicki 1 187 376 1 126 624 2 314 000 5 876 128 7,09% 10,75%
PTE Allianz Polska** 0 4 545 864 4 545 864 4 545 864 13,92% 8,32%
Danuta Guzowska 954 214 566 065 1 520 279 4 382 921 4,66% 8,02%
Zbigniew Jaworski 766 348 720 954 1 487 302 3 786 346 4,56% 6,93%
Apator
Mining sp. z o.o.***
0 3 600 000 3 600 000 3 600 000 11,03% 6,59%
Kazimierz Piotrowski wraz
z osobą blisko związaną
664 774 159 181 823 955 2 818 277 2,52% 5,16%
Pozostali akcjonariusze 2 288 679 14 090 934 16 379 613 23 245 650 50,17% 42,54%
Ogółem**** 7 331 391 25 315 682 32 647 073 54 641 246 100,00% 100,00%

 

* Tadeusz Sosgórnik łącznie z osobami blisko związanymi w rozumieniu rozporządzenia MAR. Łączna prezentacja stanu posiadania Tadeusza Sosgórnika obowiązuje od dnia 2 lipca 2020 r., tj. od dnia wejścia w skład RN Apator SA.
**) Stan posiadania akcji przez PTE Allianz Polska S.A. na dzień 28 lutego 2023 r. oraz 18 maja 2023 r. ustalony na podstawie zawiadomienia PTE Allianz Polska S.A. z dnia 5 stycznia 2023 r. Stan na 28 lutego obejmuje łączny stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugiego Allianz OFE, a stan na 18 maja 2023 r. odpowiednio akcje zapisane na rachunku Allianz OFE (w związku z likwidacją Drugiego Allianz OFE i przeniesieniem jego aktywów do Allianz OFE) i Allianz DFE. Ponadto zgodnie z informacją od PTE Allianz Polska S.A. z dnia 12 maja br. po likwidacji Drugiego Allianz OFE na rachunku Allianz OFE zapisanych było 4.539.876 akcji, stanowiących 13,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 4.539.876 głosów z akcji stanowiących 8,31% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki.
*** Ul. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, e-mail: biuro@apator-mining.com.pl, tel: +48 32 784 23 50, fax: +48 32 258 20 48
**** Do stanu ogółem policzony jest stan akcji T. Sosgórnika łącznie z osobami blisko związanymi.

drag

KALENDARIUM

Publikacja raportów okresowych:

Data Treść
28.02.2023 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
27.04.2023 Jednostkowy raport roczny za 2022 r.
27.04.2023 Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
18.05.2023 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 r.
30.08.2023 Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2023 r.
30.08.2023 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r.
16.11.2023 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2022 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

drag

Okresy zamknięte w 2023 roku:

Od: Do:* Okres zamknięty związany z publikacją
29.01.2023 28.02.2023 raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r.
28.03.2023 27.04.2023 raportów rocznych za rok obrotowy 2022 r. (jednostkowy i skonsolidowany)
18.04.2023 19.05.2023 raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.
31.07.2023 30.08.2023 raportu półrocznego za I półrocze 2023 r. (jednostkowy i skonsolidowany) 
17.10.2023 16.11.2023 raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.
drag

* Do momentu publikacji raportu okresowego/raportów okresowych

Publikacja raportów okresowych:

Data Treść
28.02.2023 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2022 r.
27.04.2023 Jednostkowy raport roczny za 2022 r.
27.04.2023 Skonsolidowany raport roczny za 2022 r.
18.05.2023 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 r.
30.08.2023 Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2023 r.
30.08.2023 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r.
16.11.2023 Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Apator SA nie publikuje sprawozdania za drugi kwartał 2022 roku.

Na podstawie § 62 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, natomiast skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną jednostkową informację finansową.

drag

Okresy zamknięte w 2023 roku:

Od: Do:* Okres zamknięty związany z publikacją
29.01.2023 28.02.2023 raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r.
28.03.2023 27.04.2023 raportów rocznych za rok obrotowy 2022 r. (jednostkowy i skonsolidowany)
18.04.2023 19.05.2023 raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.
31.07.2023 30.08.2023 raportu półrocznego za I półrocze 2023 r. (jednostkowy i skonsolidowany) 
17.10.2023 16.11.2023 raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.
drag

* Do momentu publikacji raportu okresowego/raportów okresowych

Konferencje dla analityków i inwestorów z udziałem Zarządu Apator SA

MATERIAŁY WIDEO

Relacja online z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 28 czerwca 2023 r. odbyło się w Toruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo.

Zobacz relację wideo

play button

Film wizerunkowy

Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawca rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Relacja online z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W dniu 28 czerwca 2023 r. odbyło się w Toruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo.

Zobacz relację wideo

play button

Film wizerunkowy

Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawca rozwiązań wspierających pracę sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych.

Przydatne linki

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.