Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B

FAQ - Relacje inwestorskie

Czym zajmuje się Grupa Apator?
Grupa Apator to międzynarodowa grupa kapitałowa producentów urządzeń i systemów pomiarowych, a także dostawców rozwiązań do automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznej. W ramach trzech wyspecjalizowanych segmentów biznesowych (Energia Elektryczna, Woda i Ciepło oraz Gaz) Grupa wdraża na rynek zaawansowane technologicznie produkty i usługi, w tym inteligentne liczniki oraz systemy do zarządzania sieciami dystrybucji mediów energetycznych. 
Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.  

Kto jest akcjonariuszem Spółki?
Aktualna lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA znajduje się tutaj.

Czy spółka posiada politykę dywidendową?
Spółka posiada politykę dywidendy, więcej informacji znajduje się tutaj.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wysokości dywidendy?
Informacje na temat wysokości dywidendy publikowane są tutaj.

Jak oznaczone są akcje spółki notowane na GPW w Warszawie?
Akcje Spółki Apator SA oznaczone są następującymi kodami:
Akcje imienne – kod ISIN: PLAPATR 00026
Akcje na okaziciela – kod ISIN: PLAPATR 00018

Jak mogę zamienić akcje imienne na akcje na okaziciela?
Tryb konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela opisany jest w §8 Statutu Spółki:
„Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.”
Akcjonariusz powinien zgłosić wniosek o zamianę akcji do Spółki na adres ri@apator.com lub do podmiotu prowadzącego działalność maklerską (biuro maklerskie), w którym akcjonariusz posiada swój rachunek maklerski z zarejestrowanymi akcjami imiennymi. 
Główny Rejestr Akcjonariuszy Spółki, prowadzi Santander Biuro Maklerskie, który jest Sponsorem Emisji akcji Apator SA. Wykaz placówek Santander Bank Polska z dostępem do usług maklerskich dostępny jest na stronie internetowej Santander Bank Polska.

Jak mogę sprzedać akcje imienne Spółki?
Zgodnie z §10 Statutu Spółki
1. Akcje imienne serii A mogą być zbywane przez akcjonariuszy oraz ich spadkobierców lub następców prawnych jedynie na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A. Zbycie akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A wymaga zezwolenia Zarządu.
2. Akcjonariusze zamierzający dokonać zbycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A winni złożyć Zarządowi pisemny wniosek o zezwolenie na dokonanej tej czynności prawnej.
3. Zarząd Spółki rozpatrzy wniosek o zezwolenie na zbycie akcji imiennych serii A i podejmie decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu zezwolenia w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku, kierując się interesem Spółki.
4.Jeżeli Zarząd nie wyrazi zgody na przeniesienie akcji powinien w terminie 60 dni:

  • wskazać innego nabywcę,
  • określić cenę zgodną z kursem akcji na okaziciela z dnia złożenia wniosku.

Termin do zapłaty tak wskazanej ceny wynosi 7 dni od daty podjęcia decyzji przez Zarząd.
5. Jeżeli Zarząd w ciągu 60 dni od dnia pisemnego złożenia wniosku o zezwolenie na zbycie akcji nie zajmie stanowiska, to zbycie akcji nie podlega żadnym ograniczeniom.

Jak wygląda struktura grupy kapitałowej Apator?
Struktura grupy kapitałowej Apator dostępna jest tutaj.

Jaka jest strategia Grupy Apator?
Strategia Grupy Apator dostępna jest tutaj.

Z kim mogę porozmawiać na temat spółki jako akcjonariusz lub inwestor giełdowy?
Na dole każdej podstrony Relacji inwestorskich znajdują się dane kontaktowe osoby zajmującej się Relacjami inwestorskimi.

Które biura maklerskie wydają rekomendacje na temat spółki?
Aktualna lista analityków wydających regularnie raporty na temat spółki znajduje się tutaj.

Czy spółka zamieszcza na stronie internetowej zapis przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń w formie wideo?
Spółka zamieszcza wideorelację z obrad Walnego Zgromadzenia przy materiałach dotyczących poszczególnych Walnych Zgromadzeń. 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.