Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Aktualizacja Strategii biznesowej Grupy Apator w perspektywie do 2025 roku

Nr 51/2022
Data i godzina: 2022/10/11, 18:38
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11.10.2022 roku Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła przyjętą przez Zarząd Spółki „Aktualizację Strategii Grupy Apator w perspektywie do 2025 roku”.

Ambicją Grupy Apator niezmiennie pozostaje utrzymanie pozycji europejskiego lidera w dostarczaniu rozwiązań hardware’owych i software’owych w zakresie Smart Meteringu i Zarządzania Energią. Apator podtrzymuje także dotychczasowe kierunki rozwoju w zakresie rozwiązań umożliwiających efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi i wspierających innowacyjne przedsiębiorstwa energetyczne w podejmowaniu wyzwań związanych z transformacją energetyczną.

Misją Grupy Apator jest  upowszechnienie zaawansowanych technologii wśród szerszej grupy odbiorców obejmujących, oprócz utilities, także przedsiębiorców i społeczeństwo. Grupa Apator chce tworzyć rozwiązania jutra dla aktywnych i świadomych uczestników rynku, którzy dbają o środowisko, planetę i przyszłe pokolenia, wspierając ich w samodzielnej produkcji, zarządzaniu i dzieleniu się zieloną energią oraz oszczędzaniu zasobów naturalnych.

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, kryzysem energetycznym oraz koniecznością przyśpieszenia procesu transformacji energetycznej, wspieranej polityką i programami finansowymi Unii Europejskiej, Grupa Apator identyfikuje następujące szanse strategiczne dla rozwoju biznesu:

1. Kontynuacja rozwoju organicznego poprzez utrzymywanie i ciągły rozwój wysokich kompetencji technicznych w zakresie dostarczania następujących rozwiązań:

 • smart metering (inteligentne liczniki energii elektrycznej, gazomierze, wodomierze i ciepłomierze),
 • technologie ultradźwiękowe w zakresie pomiaru wody,
 • specjalistyczna aparatura łączeniowa, usługi i produkty w zakresie automatyki i telemechaniki dla dotychczasowych klientów (głównie utilities),
 • kompleksowe rozwiązania do zarządzania mediami, zasobami i procesami dla szerszej grupy klientów biznesowych, również  spoza sektora energetycznego tj. małych i średnich przedsiębiorstw, przemysłu i jednostek samorządu terytorialnego, dla których Grupa przygotowuje dedykowaną ofertę z zakresu swoich tradycyjnych produktów.

2. Rozwój nowego portfolio rozwiązań dla obszaru energetyki rozproszonej, elektromobilności i OZE, m.in.:

 • magazynów energii,
 • stacji ładowania EV,
 • rozwiązań Grid Edge: systemów, liczników nowej generacji i kontrolerów wspierających autokonsumpcję energii oraz zarządzanie efektywnością energetyczną, również dla klientów indywidualnych.

3. Nowe obszary działalności w segmencie Gazu skoordynowane z rozwojem w  segmencie Energii Elektrycznej - rozwój oferty produktowej w branży HVAC obejmującej rozwiązania dla hybrydowych domów w zakresie efektywnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.

4. Rozwój kompleksowej oferty rozwiązań do zarządzania zużyciem i oszczędzania zasobów wody, m.in.:

 • budowa sieci odczytowych i świadczenie usług zdalnego odczytu w oparciu o szerokie spektrum technologii komunikacyjnych,
 • usług billingowe,
 • systemy zdalnej lokalizacji wycieków oraz autonomicznie działające systemy ograniczania strat wody.

W ramach zaktualizowanej Strategii Grupa Apator planuje osiągnąć następujące cele finansowe:

 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1,4 mld zł w 2025 roku
 • Skonsolidowana EBITDA na poziomie ok. 200 mln zł w 2025 roku

Zgodnie z założeniami Zarządu Spółki, poziom nakładów inwestycyjnych Grupy zostanie utrzymany w dotychczasowej relacji do poziomu rocznych przychodów (tj. 5-7%) a istotna część środków inwestycyjnych będzie przeznaczona na rozwój nowych technologii i produktów oraz inwestycje w utrzymanie nowoczesnego potencjału produkcyjnego.

Zarząd określił docelową wartość wskaźnika: skonsolidowany dług finansowy netto / skonsolidowana EBITDA na poziomie poniżej 2x, przy zastrzeżeniu, że w perspektywie kolejnych 3-4 kwartałów wskaźnik DN/EBITDA może przejściowo utrzymywać się na wyższym poziomie. Zakładany, docelowy poziom rentowności EBITDA oraz wpływ nowych inicjatyw produktowych pozwoli Spółce na zrównoważony wzrost i kontynuację przyjętej polityki dywidendowej.

Istotnym elementem realizacji zaktualizowanej Strategii jest również  dalsza  konsolidacja organizacji oraz dostosowanie struktury Grupy Apator do otoczenia biznesowego  i efektywnej realizacji nowych strategicznych kierunków. Cele te zostaną osiągnięte  etapowo, przy uwzględnieniu różnorodności biznesowej poszczególnych spółek Grupy.

Zarząd Spółki wskazuje, że mimo dołożenia należytej staranności, ze względu na możliwość wystąpienia czynników o charakterze zewnętrznym (zwłaszcza wobec wysokiej nieprzewidywalności otoczenia makroekonomicznego) mogących istotnie wpływać na przedstawione w Strategii cele, nie mogą być one traktowane jako prognozy operacyjne lub finansowe, a jedynie jako mierniki realizacji Strategii, do których Spółka będzie dążyć w okresie obowiązywania zaktualizowanej Strategii.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/W.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.