Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Aktualizacja strategii rozwoju Grupy Apator w perspektywie do roku 2028

Nr 15/2024
Data i godzina: 2024/06/10, 08:37
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła przyjętą przez Zarząd Spółki zaktualizowaną strategię rozwoju Grupy Apator w perspektywie do roku 2028 („Strategia”).

Strategia jest odpowiedzią na szanse i wyzwania transformacyjne sektorów energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu. Grupa chce wykorzystać sprzyjające regulacje i środki finansowe z UE wspierające transformację, digitalizację oraz rozwój sektorów energii i wody. Planuje także rozszerzyć swoją działalność na nowych rynkach związanych z energetyką rozproszoną i obywatelską (OZE, społeczności energetyczne, przemysł).

Grupa utrzymuje silną pozycję europejskiego dostawcy inteligentnych urządzeń pomiarowych oraz rozwiązań do zarządzania sieciami dystrybucji energii, wody i ciepła oraz gazu. Jednocześnie Grupa określiła misję i wizję odzwierciedlające istotę i kierunek rozwoju Grupy w perspektywie zaktualizowanej Strategii:

WIZJA: Grupa Apator jest pierwszym wyborem w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań przyszłości dla sektorów energetyki i wody.

MISJA: Grupa Apator kreuje technologie wspierające klientów w świadomym i zrównoważonym zarządzaniu mediami energetycznymi i wodą.

Bazą, na której Grupa Apator opiera swoją Strategię są, unikatowe w skali regionu CEE i branży, szerokie kompetencje techniczne w zarządzaniu mediami energetycznymi i wodą. Grupa jako jeden z niewielu podmiotów  w Europie dysponuje własnymi, wyspecjalizowanymi zespołami B+R i inżynieryjnymi, szerokim zapleczem produkcyjnym oraz działami marketingowo-sprzedażowymi i serwisowymi działającymi z klientami w wielu segmentach rynku. Posiadane kompetencje pozwalają na zapewnienie klientom kompleksowego łańcucha wartości, obejmującego projektowanie, konstruowanie i wytwarzanie produktów (w tym wytwarzanie kluczowych podzespołów  elektronicznych oraz oprogramowania), po dostarczanie ich klientom w postaci nowoczesnych rozwiązań, systemów oraz usług.

Model budowania wartości Grupy Apator opiera się na 5 filarach:
1. Rozwój działalności w liniach biznesowych w ramach dotychczasowego biznesu (“business-as-usual") – kontynuacja rozwoju organicznego w ramach istniejących produktów dla dotychczasowych klientów.
2. Inicjatywy strategiczne w liniach biznesowych - rozwinięcie obecnych linii produktowych w nowych kierunkach w oparciu o istniejące kompetencje w organizacji, w tym wykorzystanie nowych szans sprzedażowych.
3. Synergie w Grupie Apator - wykorzystanie potencjału synergii przede wszystkim w obszarach sprzedaży, produkcji, R&D oraz procesów administracyjnych.
4. Efektywność organizacji – dalsza integracja procesów grupowych m.in. w obszarze rozwoju obecnych produktów oraz tworzenia kompleksowych i zintegrowanych rozwiązań, centralizacja kluczowych procesów i zasobów („centra kompetencji”).
5. Rozwój przez innowacje – aktywne poszukiwanie nowych kierunków rozwoju oferty rynkowej, które w dłuższej perspektywie czasowej mogą wspierać dalszy wzrost biznesu.

Grupa identyfikuje następujące główne szanse strategiczne dla rozwoju biznesu:
1. Segment Energii Elektrycznej:
- mikroenergetyka rozproszona – efektywność energetyczna w przemyśle, sterowanie IoT, zarządzanie energią,
- makroenergetyka wieloskalowa – magazyny energii i stabilizacja sieci, zwiększanie elastyczności systemu, zintegrowane systemy zarządzania.
2.Segment Woda i Ciepło: efektywne gospodarowanie zasobami wody, modele usługowe/billing, zmiana generacyjna urządzeń na ultradźwiękowe w Europie.
3.Segment Gaz: pomiar wodoru i biogazów.

W ramach zaktualizowanej Strategii Grupa Apator planuje osiągnąć następujące cele finansowe w perspektywie 2028 roku:
1. Osiągnięcie średniorocznej stopy wzrostu przychodów w przedziale od 8% do 10% 
2. Wzrost rentowności EBITDA od 5 do 6 punktów procentowych w stosunku do roku 2023
3. Wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie poniżej 2x
4. CAPEX na poziomie 5-7% przychodów

Strategia będzie przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie (okres ok. 2 lat) Grupa skoncentruje się na wypracowaniu rozwiązań grupowych oraz realizacji inicjatyw organizacyjnych. Ich rezultaty będą widoczne w drugim etapie strategii (lata 2026-28) w postaci realizacji wyżej zdefiniowanych celów finansowych.

Motorem wzrostu przychodów Grupy będą segmenty Energii Elektrycznej oraz Wody i Ciepła, gdzie - obok rozwoju obecnych produktów - Grupa planuje wdrożyć nowe zintegrowane rozwiązania m.in. w obszarze zarządzania mediami i wodą oraz OZE. Grupa skoncentruje się na wdrożeniu nowych modeli biznesowych opartych o nowoczesne systemy i usługi technologiczne (XaaS – wszystko jako usługa, DaaS – dane jako usługa) oraz dostarczaniu zaawansowanej analityki w zakresie efektywnego zarządzania danymi pomiarowymi i infrastrukturą. Grupa chce zaoferować wartość dla klientów w postaci kompleksowej obsługi potrzeb związanych z transformacją energetyczną, optymalizacją zużycia mediów energetycznych i wody, rozliczaniem i realizacją celów klimatycznych.

Zarząd zakłada znaczącą poprawę rentowności EBITDA wynikającą z inicjatyw organizacyjnych m.in: konsolidacji procesów zakupowych, podniesienia wydajności operacyjnej, specjalizacji produkcyjnej oraz standaryzacji procesów administracyjnych do centrów usług wspólnych.

Zgodnie z założeniami Zarządu, nakłady inwestycyjne Grupy będą utrzymane na poziomie 5-7% przychodów Grupy, a istotna część środków inwestycyjnych będzie przeznaczona na rozwój nowych technologii i produktów oraz inwestycje w utrzymanie nowoczesnego potencjału produkcyjnego. 

Celem Zarządu jest utrzymanie wskaźnika DN/EBITDA LTM na poziomie poniżej 2x.
Strategia w głównej mierze opiera się na wzroście organicznym, wynikającym z planowanych inicjatyw strategicznych, niemniej Zarząd nie wyklucza M&A w celu uzupełnienia kompetencji i wykorzystania szans rynkowych.

Intencją Spółki jest utrzymanie statusu spółki dywidendowej. Zarząd Apator SA deklaruje, że będzie corocznie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej niż 75% zysku netto spółki Apator SA wypracowanego za poprzedni rok obrotowy, z uwzględnieniem perspektyw rozwoju, aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej Grupy Apator, uwarunkowań otoczenia rynkowego oraz planów inwestycyjnych. W swojej rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Zarząd każdorazowo będzie uwzględniał w szczególności następujące istotne czynniki:
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii, w tym politykę akwizycyjną i dostępne sposoby jej finansowania,
- potrzeby płynnościowe Grupy Apator uzależnione od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych,
- wysokość aktualnych i przewidywanych zobowiązań handlowych i finansowych, w tym potencjalne ograniczenia wynikające z umów finansowania.
Zarząd przewiduje możliwość wypłaty zaliczek na poczet dywidendy.

Opublikowane w niniejszym raporcie bieżącym założenia strategiczne na lata 2024-2028 zostały określone w odpowiedzi na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku, a także na pojawiające się szanse i wyzwania związane z transformacją sektorów energii elektrycznej, wody i ciepła oraz gazu. W poprzednich latach Grupa Apator realizowała strategię opublikowaną w 2018 r., następnie zrewidowaną w październiku 2022 r. Głębokie zmiany i perturbacje, jakie nastąpiły w ostatnich latach i nadal postępują m.in. w łańcuchach dostaw, strukturze konkurencji na rynkach, a także kosztach prowadzenia działalności, ograniczyły możliwość realizacji dotychczasowej strategii w niektórych jej obszarach, powodując odchylenia, w szczególności od założonej trajektorii dojścia do celu EBITDA. Poprawa rentowności działalności stanowi obecnie kluczowy obszar koncentracji na przyszłość, co zostało zaadresowane w aktualizowanej Strategii na lata 2024-2028, która formalnie zastępuje dokument z października 2022 roku.

Emitent wskazuje, że mimo dołożenia należytej staranności, ze względu na możliwość wystąpienia czynników nieprzewidzianych (zwłaszcza wobec wysokiej zmienności otoczenia makroekonomicznego), mogących istotnie wpływać na przedstawione w Strategii cele, nie mogą być one traktowane jako prognozy operacyjne lub finansowe, a jedynie jako mierniki realizacji Strategii, do których Spółka będzie dążyć w okresie obowiązywania zaktualizowanej Strategii.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.