Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Nr 26/2021
Data i godzina: 2021/06/29, 19:27
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 29 czerwca 2021 roku uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 1,20 zł brutto na jedną akcję. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, wynosi 39.339.333,60 zł z zysku za 2020 rok.

Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 24 grudnia 2020 roku została wypłacona w dniu 31 grudnia 2020 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020 rok w łącznej wysokości 14.756.412,60 zł, czyli 0,45 zł brutto na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32.792.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 24.582.921 zł, czyli 0,75 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 23 sierpnia 2021 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 9 sierpnia 2021 roku.

Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 32.777.228 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.