Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Nr 41/2022
Data i godzina: 2022/06/28, 19:24
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 28 czerwca 2022 roku uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 0,50 zł brutto na jedną akcję. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, wynosi 16.352.623,00 zł z zysku za 2021 rok.

Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 17 stycznia 2022 r. została wypłacona w dniu 24 stycznia 2022 r. zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 rok w łącznej wysokości 9.823.208,40 zł, czyli 0,30 zł na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32.744.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 6.529.414,60 zł, czyli 0,20 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2022 r. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 6 lipca 2022 r.

Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 32.647.073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.