Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Nr 12/2023
Data i godzina: 2023/06/28, 13:05
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 0,30 zł brutto na jedną akcję. Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia łączna kwota z zysku za 2022 rok przeznaczona na dywidendę wynosi 9,8 mln zł.

Prawo do wypłaty dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 1 sierpnia 2023 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 sierpnia 2023 r.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 32.647.073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.