Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Nr 21/2024
Data i godzina: 2024/06/26, 13:54
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 26 czerwca 2024 roku uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023 w wysokości 0,50 zł brutto na jedną akcję. Łączna kwota przeznaczona na dywidendę, zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia, wynosi 16.323.536,50 zł z zysku za 2023 rok.

Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 15 grudnia 2023 r. została wypłacona w dniu 21 grudnia 2023 r. zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2023 rok w łącznej wysokości 6.529.414,60 zł, czyli 0,20 zł na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32.647.073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 9.794.121,90 zł, czyli 0,30 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 11 lipca 2024 r. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 4 lipca 2024 r. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 32.647.073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.


Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.