Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Nr 37/2020
Data i godzina: 2020/07/02, 22:18
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w dniu 2 lipca 2020 roku uchwałę o wypłacie dywidendy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło na dywidendę kwotę 36.091.730,80 zł z zysku za 2019 rok. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,10 zł brutto. 

Akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 5 grudnia 2019 roku została wypłacona w dniu 12 grudnia 2019 roku zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w łącznej wysokości 14.767.617,60 zł, czyli 0,45 zł brutto na akcję. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32.816.928 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Pozostała część dywidendy w łącznej wysokości 21.324.113,20 zł, czyli 0,65 zł brutto na akcję, zostanie wypłacona w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Prawo do tej części dywidendy uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 17 sierpnia 2020 roku.

Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 32.806.328 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.