Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Informacja o przewidywanych wynikach za rok 2019 oraz deklaracja w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2019

Nr 56/2019
Data i godzina: 2019/11/06, 14:39
Kategoria: Dywidenda

Zarząd Apator SA informuje, że podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 0,45 zł na jedną akcję tj. w łącznej kwocie 14,8 mln zł.

Jednocześnie Zarząd Apator SA informuje, że dokonał agregacji szacowanych i oczekiwanych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator na 2019 rok i przekazuje te dane do publicznej wiadomości:
- Przychody – 877 mln zł
- Zysk netto – 67 mln zł
Na osiągnięcie powyższych wyników finansowych główny wpływ ma sytuacja makroekonomiczna na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Spółka Apator SA w dniu 1 marca 2019 roku publikowała prognozę wyników skonsolidowanych, która była następująca:
- Przychody – 880 – 920 mln zł
- Zysk netto – 72-75 mln zł

Informacje dotyczące warunków wypłaty zaliczki na poczet dywidendy:

Do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 uprawnionych jest 32.860.928 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez Spółkę (wg stanu na dzień ustalenia prawa do dywidendy) w celu umorzenia w ramach programu odkupu akcji uchwalonego przez WZA w dniu 27 maja 2019 roku. Dokładną ilość akcji własnych nie biorących udziału w wypłacie zaliczki na poczet dywidendy Emitent przekaże osobnym raportem bieżącym.
Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator SA w dniu 5 grudnia 2019 roku, natomiast wypłata nastąpi w dniu 12 grudnia 2019 roku.
Zarząd Apator SA stwierdza, że spółka Apator SA posiada wystarczające środki na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019, a wypłata zaliczki jest zgodna z art. 349 §2 Kodeksu spółek handlowych.
Rada Nadzorcza Apator SA na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2019 r. wyraziła zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.