Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Informacja o zdarzeniu jednorazowym – obniżenie aktywa podatkowego

Nr 18/2023
Data i godzina: 2023/08/25, 15:20
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA informuje, że 25 sierpnia 2023 r. podjęta została decyzja o obniżeniu aktywowanej straty podatkowej w segmencie Gaz w skonsolidowanym bilansie Grupy Apator, dotyczącej jednostki pośrednio zależnej George Wilson Industries Ltd („GWi”) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zgodnie z postanowieniami MSR 36 „Utrata wartości aktywów”. 

Odpis związany jest ze zmianami w otoczeniu makroekonomicznym, w tym głównie wpływem wojny w Ukrainie na rozwój sektora opomiarowania gazu,  niższymi marżami,  obecnymi i planowanymi wolumenami sprzedawanych produktów a także niepewnością, co do możliwości wykorzystania przedmiotowego aktywa z tytułu straty podatkowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Odpis w całości dotyczy segmentu Gaz Grupy Apator.

Zarząd Apator SA informuje, że odpis ten obciąży podatek dochodowy, a tym samym skonsolidowany wynik netto Grupy Apator o kwotę 1,34 mln GBP, tj. 6,9 mln zł według średniego kursu z dnia bilansowego, tj. 30 czerwca 2023 r. Kwota ta zostanie uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za I półrocze 2023 r.

Zarząd Apator SA wskazuje, że powyższy odpis na utratę wartości bilansowej aktywów ma charakter niegotówkowy. Ponadto, Zarząd Apator SA informuje, że raport finansowy za I półrocze 2023 zostanie opublikowany 30 sierpnia 2023 r.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.