Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Konwersja 1100 akcji imiennych na akcje na okaziciela

Nr 3/2023
Data i godzina: 2023/01/31, 17:39
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, iż w dniu 31 stycznia 2023 r. została przeprowadzona na wniosek akcjonariusza konwersja 1100 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4 na Walnym Zgromadzeniu na akcje zwykłe na okaziciela.

W wyniku dokonanej konwersji akcji imiennych serii A wygasło uprzywilejowanie 1100 sztuk akcji będących przedmiotem konwersji, wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 3 264 707,30 zł, natomiast zmianie uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, która po konwersji wynosi 54 641 246 głosów. 

Planowany termin dokonania asymilacji i wprowadzenia w/w akcji do obrotu giełdowego został ustalony na 28 lutego 2023 roku. 

Zamiana akcji dokonywana została zgodnie z § 8 pkt 1 Statutu Spółki o następującym brzmieniu: "Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 100.000 akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustalenia dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni".

Zarząd Apator SA działając na wniosek akcjonariusza oraz zgodnie z powyższym § 8 pkt 1 Statutu Spółki podjął uchwałę w tej sprawie w dniu 16 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.