Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Konwersja akcji

Nr 2/2014
Data i godzina: 2014/01/09, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 14 stycznia 2014 roku przeprowadzona zostanie zamiana 30.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4 na akcje zwykłe na okaziciela (bez uprzywilejowania). W wyniku tej zamiany ulegnie obniżeniu ogólna liczba głosów z 56.369.418 do 56.279.418.

Powyższe akcje zostaną zasymilowane i wprowadzone do obrotu giełdowego w dniu 31 stycznia 2014 roku. Po konwersji akcji, kapitał zakładowy spółki Apator SA wynosić będzie 3.310.702,80 zł i składa się z 33.107.028 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym z 7.724.130 akcji imiennych (uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4) oraz 25.382.898 akcji zwykłych na okaziciela.

Zamiana akcji dokonywana jest na wniosek akcjonariuszy zgodnie z § 8 pkt 1 Statutu spółki o następującym brzmieniu: "Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni."

Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.