Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Konwersja akcji imiennych na akcje na okaziciela

Nr 29/2022
Data i godzina: 2022/05/23, 09:40
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje, że dokonano zamiany 4.510 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4 na akcje zwykłe na okaziciela (bez uprzywilejowania). W wyniku tej zamiany obniżeniu uległa ogólna liczba głosów z 54.788.231 do 54.774.701.

Powyższe akcje zostały zasymilowane i wprowadzone do obrotu giełdowego w dniu 23 maja 2022 roku. Po konwersji akcji, kapitał zakładowy spółki Apator SA wynosi  3.277.722,80 zł i składa się z 32.777.228 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym z 7.332 491 akcji imiennych (uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4) oraz 25.444.737 akcji zwykłych na okaziciela.

Zamiana akcji dokonywana jest na wniosek akcjonariuszy zgodnie z § 8 pkt 1 Statutu spółki o następującym brzmieniu: "Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 100.000  (stu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustalenia dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni".

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.