Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Korekta prognozy skonsolidowanych wyników finansowych

Nr 44/2012
Data i godzina: 2012/08/22, 00:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA dokonuje korekty prognozy skonsolidowanego zysku netto Grupy Apator na rok 2012. Korekta wynika wyłącznie  z rozpoznania aktywa na podatek odroczony w kwocie 20 mln zł. Aktywo to powstało z tytułu możliwej do wykorzystania ulgi podatkowej w związku z rozpoczętą z dniem  1 czerwca 2012 r.  przez spółkę Apator SA działalnością na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Wartość aktywa na podatek odroczony w kwocie 20 mln zł zostanie wprowadzona do ksiąg spółki Apator SA na dzień 30 czerwca 2012 r.

W związku z powyższym wartość prognozowanego skonsolidowanego zysku netto na 2012 rok zostaje skorygowana  z przedziału 70 mln zł – 75 mln zł do poziomu 90 mln zł – 95 mln zł.Pozostałe założenia, przyjęte w skonsolidowanej prognozie wyników finansowych, opublikowanej w dniu 23 lutego 2012 r. raportem bieżącym nr 12/2012, nie ulegają zmianie.

Skorygowana skonsolidowana prognoza wyników finansowych Grupy Apator na 2012 r. przedstawia się następująco:

 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 580 mln zł,
 • skonsolidowany zysk netto w przedziale 90 mln zł – 95 mln zł.

Założenia skorygowanej prognozy:

 • przeniesienie Apator SA do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 • rozpoznania aktywa na podatek odroczony w kwocie 20 mln zł z tytułu możliwej do wykorzystania ulgi podatkowej,
 • pozostałe przychody operacyjne z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu: 17 mln zł,
 • wysoki udział sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaży ogółem,
 • przyjęty kurs euro na średnim poziomie 4,30 zł,
 • poziom kontraktów terminowych oraz stosowanie polityki zabezpieczeń zabezpieczających ekspozycję walutową Grupy Apator,
 • skład Grupy Apator obejmujący spółki: Apator SA, FAP Pafal SA, Apator Metrix SA, Apator Mining sp. z o. o., Apator Control sp. z o. o., Apator Elektro SA, Apator GmbH, Grupę Apator Powogaz (Apator Powogaz SA, Apator Telemetria sp. z o. o., Apator Metroteks sp z o. o., Apator Metra s.r.o., Teplovodomer SA) oraz Apator Rector sp. z o.o. wraz z Newind sp. z o. o.
   

Skorygowana prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2012 r. obejmuje całkowity zysk netto z działalności Grupy Apator przypadający zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i udziałowcom niesprawującym kontroli.

Jednocześnie Zarząd Apator SA informuje, że Grupa Apator uzyskuje bardzo dobre przychody ze sprzedaży i w związku z tym po zakończeniu trzeciego kwartału 2012 r., Zarząd Apator SA oceni wpływ tych przychodów na prognozę wyników finansowych.

Podstawa prawna raportu: paragraf 31 ustęp 2–4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.