Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Korekta prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Apator na 2012 r.

Nr 54/2012
Data i godzina: 2012/11/14, 00:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA dokonuje korekty prognozy wyników finansowych na 2012 rok w następujący sposób:

dotychczasowa prognoza Grupy Apator:

 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 580 mln zł,
 • skonsolidowany zysk netto: 90 mln zł - 95 mln zł;

zostaje podwyższona do następujących wartości:

 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 670 mln zł,
 •  zysk netto: 98 mln zł.

Prognoza wyników finansowych została skorygowana głównie z uwagi na:

 • wysoki poziom sprzedaży realizowany przez wszystkie spółki Grupy Apator,
 • intensywną działalność spółki Newind sp. z o. o. na rynku IT - przychody tej spółki w 2012 roku dwukrotnie przekroczą pierwotnie planowane wielkości.

Zarząd Apator SA podkreśla, że:

 • Newind Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku IT od niespełna dwóch lat (start up),
 • działalność tej spółki charakteryzuje się niską rentownością, z uwagi na realizację kontraktów z dużym udziałem sprzętu komputerowego (hardware).

Pozostałe założenia skorygowanej prognozy obejmują:

 • prowadzenie działalności Apator SA w Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (rozpoczęcie rozliczania ulgi podatkowej z dniem 1 czerwca 2012 roku),
 • rozpoznanie aktywa na podatek odroczony, z tytułu możliwej do wykorzystania ulgi podatkowej, którego planowany stan na koniec 2012 roku wyniesie 22 mln zł (wzrost w stosunku do przedniej prognozy o 2 mln zł),
 • pozostałe przychody operacyjne z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu: 16 mln zł (spadek w stosunku do przedniej prognozy o 1 mln zł),
 • wysoki udział sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaży ogółem,
 • przyjęty kurs euro na średnim poziomie rocznym 4,18 zł (w poprzedniej prognozie było to założenie na poziomie 4,30 zł),
 • poziom kontraktów terminowych oraz stosowanie polityki zabezpieczeń zabezpieczających ekspozycję walutową Grupy Apator,
 • skład Grupy Apator obejmujący spółki: Apator SA, FAP Pafal SA, Apator Mining sp. z o. o., Apator Control sp. z o. o., Apator Elektro SA, Apator GmbH, Grupę Apator Powogaz (Apator Powogaz SA, Apator Telemetria sp. z o. o., Apator Metroteks sp. z o. o., Apator Metra s. r. o., Teplovodomer SA), Apator Rector sp. z o. o. wraz z Newind sp. z o. o. oraz Apator Metrix SA wraz z GWi Ltd. (GWi od września 2012 r.)

Sporządzając korektę prognozy Zarząd Apator SA ocenił, że włączenie spółki GWi Ltd. w skład Grupy Apator nie ma istotnego wpływu na prognozę skonsolidowanych wyników finansowych bieżącego roku.

Skorygowana prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2012 r. obejmuje całkowity zysk netto z działalności Grupy Apator przypadający zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i udziałowcom niesprawującym kontroli.

Podstawa prawna raportu: paragraf 5 ust. 1 pkt 25 oraz paragraf 31 ust. 2 - 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.