Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Korekta prognozy wyników grupy Apator na rok 2015

Nr 37/2015
Data i godzina: 2015/08/07, 00:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator S.A. informuje o korekcie prognozy skonsolidowanego zysku netto na 2015 rok. Decyzja została podjęta na podstawie analizy wyników realizowanych przez spółki grupy kapitałowej Apator w I półroczu oraz oceny perspektyw działalności w II półroczu 2015 roku.

Zgodnie z prognozą, przedstawioną w raporcie bieżącym nr 6/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., skonsolidowane wyniki finansowe zostały określone w sposób następujący:  

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 790 mln zł;
  • Skonsolidowany zysk netto: 95 mln zł.

Nowa prognoza wynosi:

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 790 mln zł;
  • Skonsolidowany zysk netto: 80 mln zł.

Na korektę prognozy skonsolidowanego zysku netto wpływ mają następujące czynniki:

a) Odchylenie rynkowego  kursu US$ od kursu zakładanego w planie finansowym. Średni kurs US$ w okresie I półrocza br. wyniósł 3,69 zł wobec zakładanego w planie finansowym 3,3 zł. Umocnienie US$ w stosunku do złotówki ma ujemny wpływ na realizację planu wyniku finansowego poprzez wzrost kosztów wytwarzania.

b) Spadek rentowności sprzedaży w liniach opomiarowania energii elektrycznej i gazu spowodowany spadkiem cen i/lub wzrostem kosztów produkcji, w tym ostatnim przypadku głównie w związku z wzmocnieniem US$ wobec złotówki.

c) Sytuacja finansowa Apator Rector spowodowana opóźnieniami w realizacji kluczowych kontraktów długoterminowych. Opóźnienia w realizacji kontraktów wpływają m.in. na wzrost kosztów wytwarzania oprogramowania oraz późniejsze, niż zakładano w planie finansowym, fakturowanie przychodów. Apator Rector za I półrocze br. zrealizował stratę netto.

d) Niższe przychody ze sprzedaży  na rynku rosyjskim.

e) Sytuacja finansowa w spółkach niezaliczanych do działalności podstawowej spowodowana niskim poziomem sprzedaży.

f) Wyższy, niż planowano, poziom  kosztów ogólnozakładowych w związku z  poniesionymi kosztami usług doradczych prowadzonych procesów akwizycyjnych oraz konsolidacją kosztów działalności badawczo-rozwojowej spółki Apator Miitors. 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 25 oraz §31 ust. 2 - 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. 2014.133)

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.