Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Korekta raportu bieżącego nr 2/2011 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2011 r.

Nr 2/2011
Data i godzina: 2011/03/02, 00:00
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA informuje że w raporcie bieżącym nr 2/2011 zamiast daty 15 listopada 2011 r. – termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r., powinna być data 14 listopada 2011 r. Jednocześnie ulega zmianie termin okresu zamkniętego wynikający z publikacji tego raportu okresowego. Trwa on od 30 października 2011 r. do 14 listopada 2011 r. (do momentu publikacji raportu okresowego).

Poniżej Zarząd Apator SA podaje skorygowaną treść raportu nr 2/2011:

Na podstawie §103 ust 1. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Apator SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku:

1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
- za IV kwartał 2010 roku – 24 lutego 2011 roku,
- za I kwartał 2011 roku – 16 maja 2011 roku,
- za III kwartał 2011 roku – 14 listopada 2011 roku.

2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2011 roku – 31 sierpnia 2011 roku.
3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 roku – 31 sierpnia 2011 roku.

4. Jednostkowy raport roczny za 2010 rok – 29 kwietnia 2011 roku.
5. Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok – 29 kwietnia 2011 roku

Zgodnie z §101 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Apator SA podjął decyzję o rezygnacji z publikacji sprawozdania za II kwartał 2011 roku.
Jednocześnie zgodnie z § 83 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia, Zarząd Apator SA oświadcza, że nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, oraz oświadcza że będzie publikować rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Apator SA.

W związku z powyższymi terminami publikacji raportów okresowych, Zarząd Apator SA informuje o istnieniu następujących okresów zamkniętych w 2011 roku:

- 9 lutego 2011 r. – 24 lutego 2011 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 r.;
- 27 lutego 2011 r. – 29 kwietnia 2011 r. (do momentu publikacji raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów rocznych za rok obrotowy 2010 (jednostkowy i skonsolidowany);
- 30 kwietnia 2011 r. – 16 maja 2011 r. (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r.;
- 30 lipca 2011 r. – 31 sierpnia 2011 r. – (do momentu publikacji raportów okresowych) – okres zamknięty związany z publikacją raportów półrocznych za I półrocze 2011 r. (jednostkowy i skonsolidowany);
- 30 października 2011 r. – 14 listopada 2011 r. – (do momentu publikacji raportu okresowego) – okres zamknięty związany z publikacją raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r. (jednostkowy i skonsolidowany);


Zgodnie z art. 159 w związku z art. 156 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w powyższych terminach osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w związku z pełnieniem funkcji w organach Apator SA, posiadanych akcji, dostępem do informacji poufnych z racji zatrudnienia, wykonywanego zawodu, stosunku pracy lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać akcji Apator SA na rachunek własny lub osoby trzeciej. Zakaz obejmuje również ewentualne prawa pochodne dotyczące akcji emitenta lub instrumentów z nimi powiązanych, dokonywanie na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.