Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Korekta raportu bieżącego nr 34/2021 dot. pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Apator SA oraz Apator Elkomtech SA

Nr 34/2021
Data i godzina: 2021/09/13, 13:36
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

Zarząd Apator SA poniżej przekazuje korektę raportu bieżącego nr 34/2021 dot. pierwszego zawiadomienia o zamiarze połączenia Apator SA oraz Apator Elkomtech SA ze względu na niepełny skan treści załącznika.
Wobec powyższego Zarząd przekazuje pełną treść raportu nr 34/2021 wraz z prawidłowym załącznikiem - planem połączenia spółki Apator SA z Apator Elkomtech SA.

"Zarząd Apator SA, działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), niniejszym po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Apator SA jako spółki przejmującej („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną - Apator Elkomtech SA z siedzibą w Łodzi („Spółka Przejmowana”).

Planowane połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Apator Elkomtech SA na Apator SA z dniem 1 stycznia 2022 r. Z uwagi na fakt, iż Apator SA jest właścicielem 100% akcji spółki Apator Elkomtech SA, połączenie odbędzie się w ramach procedury uproszczonej na podstawie art. 516 § 6 k.s.h, bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, a także bez wydania nowych akcji.

Plan Połączenia udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.apator.com na stronie głównej oraz w zakładce "Relacje Inwestorskie" w raporcie bieżącym nr 34/2021 z dnia 6 września 2021 r. zgodnie z art. 500 § 2(1) k.s.h. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą zapoznać się w miejscu prowadzenia działalności Apator SA w Ostaszewie 57C, 87-148 Łysomice, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 nieprzerwanie począwszy od dnia 06.09.2021 r. przez miesiąc, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego w najbliższym czasie.

O podjęciu decyzji o połączeniu ww. spółek Zarząd Apator SA informował w raporcie bieżącym nr 28/2021 z dnia 30.06.2021 r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania - art. 504§1 Kodeksu spółek handlowych."

file icon pdf
Plan połączenia Apator SA oraz Apator Elkomtech SA
(pdf) 1.59MB

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.