Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Korekta raportu nr 33/2020 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 2 lipca 2020 r

Nr 33/2020
Data i godzina: 2020/07/01, 19:01
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA  informuje, że w załączonych do raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 2 lipca 2020 r. w ustępie 1 projektu uchwały nr 14/VII/2020 dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2019 w wyniku omyłki pisarskiej wskazano błędną kwotę dywidendy oraz błędną kwotę przeznaczaną na kapitał zapasowy. W raporcie omyłkowo wskazano, że kwota dywidendy wyniesie 36.086.960,80 zł zamiast 36.091.730,80 zł a wartość środków przekazywanych na kapitał zapasowy wyniesie 17.984.704,42 zł zamiast 17.979.934,42 zł.

Poniżej Emitent podaje prawidłową treść projektu uchwały nr 14/VII/2020:

Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 r. w wysokości 54.071.665,22 zł w następujący sposób:

-         dywidenda - 36.091.730,80 zł, tj. 1,10 zł na akcję (nie uwzględnia się 54.600 akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia),

-         kapitał zapasowy 17.979.934,42 zł.

2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 14.767.617,60 zł, czyli 0,45 zł na akcję.

3.Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32.816.928 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 7 Statutu, na podstawie uchwały Zarządu nr 51/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 39/2019 z dnia 6 listopada 2019 r.

5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 5 grudnia 2019 r.

6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 nastąpiła w dniu 12 grudnia 2019 r.

7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 32.806.328 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. W wypłacie dywidendy nie bierze udziału 54.600 akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.

8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w wysokości 0,65 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 17 sierpnia 2020 r

9.Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję nastąpi w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna raportu:

§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,

§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.