Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Nabycie udziałów w George Wilson Industries Ltd. przez spółkę zależną Apator Metrix SA

Nr 47/2012
Data i godzina: 2012/09/05, 00:00
Kategoria: Nabycie/zbycie aktywów

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 5 września 2012 r. spółka zależna Apator Metrix SA z siedzibą w Tczewie zawarła umowę z National Industry Group (Guernsey) Ltd. z siedzibą na Guernsey (terytorium zależne Wielkiej Brytanii) nabycia 4 mln udziałów (tj. 50%) w spółce George Wilson Industries Ltd. (GWi) z siedzibą w Coventry (Wielka Brytania).

Cena nabycia 4 mln udziałów wynosi 2.050.001 GBP (tj. 10.951.925,34 zł), przy czym spółka Apator Metrix SA zapłaciła w dniu zawarcia umowy za nabyte udziały 1 GBP (tj. 5,34 zł). Reszta ceny, w wysokości 2.050.000 GBP (tj. 10.951.920,00 zł), zostanie zapłacona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (kończący się w dniu 30 listopada 2015 r.) pod warunkiem, że spółka GWi w okresie 3 lat obrotowych (2013 - 2015) osiągnie zysk przed opodatkowaniem w łącznej wysokości 7.593 tys. GBP (tj. 40.565 tys. zł).

Apator Metrix SA posiada prawo nabycia pozostałych 50% udziałów w okresie od 2017 r. do 2019 r. Cena nabycia pozostałych udziałów jest uzależniona od zrealizowanego przez GWi poziomu EBITDA, przy czym gwarantowana cena odkupu pozostałych udziałów wynosi 3 mln GBP (tj. 16 mln zł).

Spółka GWi działa w branży pomiarowej i zajmuje się produkcją oraz sprzedażą gazomierzy domowych, a także przemysłowych oraz smart meteringiem w zakresie pomiaru gazu. Ponadto dokonuje napraw i kalibracji wszelkiego rodzaju gazomierzy. GWi została założona w 1903 r. Apator Metrix SA planuje kontynuować i rozwijać dotychczas prowadzoną przez GWi działalność w segmencie pomiaru gazu.

Nabycie udziałów spółki GWi jest dla Grupy Apator inwestycją długoterminową. W wyniku nabycia spółki GWi, spółka Apator Metrix SA oraz Grupa Apator umocnią swoją pozycję na rynku brytyjskim, co jest szczególnie istotne z uwagi na rozwój smart meteringu w gazie.

Ponadto, w dniu zawarcia umowy nabycia 50% udziałów w GWi (5 września 2012 r.), spółka Apator Metrix SA udzieliła pożyczki wobec GWi w wysokości 1,6 mln GBP (tj. 8,5 mln zł) oraz zobowiązała się do udzielenia w terminie do 1 kwietnia 2013 r. pożyczki w wysokości 275 tys. GBP (tj. 1.469 tys. zł).

Źródłem finansowania nabywanych aktywów są środki własne, natomiast udzielanej pożyczki jest kredyt bankowy.

Kapitał zakładowy GWi wynosi 8 mln udziałów o wartości nominalnej 1 GBP (tj. 5,34 zł) za każdy udział. Wartość nominalna nabywanych 50% udziałów wynosi 4 mln GBP (tj. 21,4 mln zł), co stanowi ponad 10% kapitałów własnych emitenta, tj. spółki Apator SA.

Zarówno pomiędzy Emitentem (Apator SA), osobami zarządzającymi Emitentem, osobami nadzorującymi Emitenta oraz George Wilson Industries Ltd. i National Industry Group (Guernsey) Ltd. jak również pomiędzy Apator Metrix SA, osobami zarządzającymi Apator Metrix SA, osobami nadzorującymi Apator Metrix SA oraz George Wilson Industries Ltd. i National Industry Group (Guernsey) Ltd. nie występują żadne powiązania.

Wszystkie powyżej zaprezentowane wartości wyrażone w PLN zostały przeliczone według średniego kursu NBP z dnia 5 września 2012 r., który wynosił: 1GBP = 5,3424 PLN.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.