Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Odpis aktualizujący wartość bilansową aktywów

Nr 50/2022
Data i godzina: 2022/10/11, 17:53

Zarząd Apator SA informuje, że w następstwie ukończenia analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów trwałych Grupy Apator („Grupa”),  w dniu 11 października 2022 r. podjęta została decyzja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość skapitalizowanych prac rozwojowych wykazanych w skonsolidowanym bilansie Grupy, dotyczących jednostki pośrednio zależnej George Wilson Industries Ltd („GWi”) z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zgodnie z postanowieniami MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.  

Odpis związany jest z aktualizacją sporządzanych dla spółki GWi projekcji finansowych, na które wpłynęły zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, w tym skutki pandemii, wpływ wojny w Ukrainie na rozwój sektora opomiarowania gazu, niższe marże oraz obecne i planowane wolumeny sprzedawanych produktów, a także z rewizją planów strategicznych dotyczących GWi. Odpis w całości dotyczy segmentu Gaz Grupy Apator.

Zarząd Apator SA szacuje wpływ na skonsolidowany wynik Grupy Apator w kwocie 1.976 tys. GBP, tj. ok. 11 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 10 października 2022 r. Kwota ta zostanie uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za III kwartał 2022 r. w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych. Zarząd Apator SA wskazuje, że powyższy odpis na utratę wartości bilansowej aktywów ma charakter niegotówkowy.

Spółka zastrzega, że wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od wyników, które zostaną opublikowane w raporcie finansowym za 2022 r., zbadanym przez biegłego rewidenta.     

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.