Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Odpowiedź na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

Nr 21/2018
Data i godzina: 2018/05/09, 15:56
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA poniżej przekazuje odpowiedź na żądanie (petycję) akcjonariusza Spółki zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h. dotyczące historii operacji na akcjach Apator SA będących w posiadaniu Apator Mining sp. z o.o. tj. spółki zależnej od Emitenta, w którym akcjonariusz wskazuje, że „(…) brakuje 1.000.000 akcji własnych i nie istnieje żadna informacja, gdzie obecnie znajdują się brakujące akcje (...)” podczas gdy akcje te zostały sprzedane inwestorom instytucjonalnym, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2010 dostępnym na stronie internetowej Spółki.

Odpowiedź Zarządu Apator SA:

Apator Mining sp. z o.o. (dawnej Apator Service sp. z o.o.) w 2000 r. zakupił łącznie 803.642 akcji Apator SA a następnie Apator SA w 2002 r. nabył od Apator Mining sp. z o.o. łącznie 203.642 akcji własnych w celu umorzenia na podstawie programu skupu akcji własnych. Następnie w dniu 21 sierpnia 2006 r. dokonany został split akcji w stosunku 1 :11, w wyniku którego ilość akcji będących w dyspozycji Apator Mining uległa zmianie z 600.000 na 6.600.000 sztuk. Kolejno w dniu 25 czerwca 2010 r. Apator Mining sprzedał 1.000.000 akcji inwestorom instytucjonalnym (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 33/2010 dostępnym na stronie internetowej) a w dniu 23 stycznia 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA wyraziło zgodę na nieodpłatne nabycie akcji Apator SA od Apator Mining w ilości 2.000.000 sztuk w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego. Wobec powyższego Apator Mining sp. z o.o. obecnie posiada 3.600.000 akcji Apator S.A., co zostało ujęte w sposób prawidłowy w strukturze akcjonariatu Apator SA dostępnej na stronie internetowej Spółki oraz podane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi znajdującymi się w zakładce relacje inwestorskie.

Warto podkreślić, że rolą i obowiązkiem spółki publicznej jest rzetelne przekazywanie informacji o sytuacji spółki i kluczowych wydarzeniach oraz zapewnienie akcjonariuszom równego do nich dostępu. Dlatego też Spółka od lat prowadzi otwarty dialog z akcjonariuszami i w sposób transparentny przekazuje informacje. Ocena pojedynczych faktów lub skompletowanych przez inwestora grup informacji należy do inwestora.

W związku z powyższym, Spółka nie będzie odpowiadała  na kolejne żądania akcjonariusza jeżeli dotyczą przekazania informacji, które zostały wcześniej opublikowane, a są kierowane w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść żądania.

Podstawa prawna: 

§19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.