Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Odpowiedź na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h.

Nr 50/2018
Data i godzina: 2018/08/06, 09:41
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA poniżej przekazuje odpowiedzi na pytania akcjonariusza Spółki zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h:

Pytanie nr 1. Na jakiej podstawie władze Apator SA oraz spółek zależnych zawierały umowy z bankami na instrumenty pochodne w latach 2008-2018?

Odpowiedź Zarządu:

Podstawa do zawierania umów z bankami przez Zarząd Apator SA oraz Zarządy spółek zależnych wynika z natury działania Zarządu i przyjętej w art. 368 k.s.h. zasady, że to Zarząd prowadzi sprawy spółki i  reprezentuje spółkę na zewnątrz. Jednocześnie należy podkreślić, że Zarządy działają w zgodzie z dokumentami korporacyjnymi oraz stosownymi wytycznymi obowiązującymi w grupie Apator. Ponadto Zarząd wskazuje, że informacje dotyczące zabezpieczeń przekazywane są w każdym raporcie okresowym Emitenta.

Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, że na pytania dotyczące polityki zabezpieczeń w okresach historycznych spółka udzielała odpowiedzi w latach ubiegłych, np. w piśmie Zarządu do akcjonariusza z dnia 11.02.2009 r.

Pytanie nr 2. Według jakiej PKD ujętej w Statucie Emitenta władze spółek były upoważnione do zawierania umów z bankami na instrumenty pochodne?

Odpowiedź Zarządu:

Zarząd Emitenta jest uprawniony do zawierania takich umów z mocy prawa jako organ reprezentujący spółkę na zewnątrz. Jednocześnie należy podkreślić, że zawieranie przez spółkę transakcji na instrumentach pochodnych nie jest przedmiotem działalności Apator SA, a jedynie zmierza do zabezpieczenia głównej działalności w związku z obecnością spółek grupy Apator na różnych rynkach i rozliczaniem transakcji w różnych walutach.

Pytanie nr 3. Czy Zarząd Emitenta i Zarządy spółek zależnych podejmowały autonomiczne uchwały dotyczące zawierania umów z bankami zgodnie z dokumentami korporacyjnymi obowiązującymi w spółkach?

Odpowiedź Zarządu:

Zgodnie z  § 9 ust. 3 Regulaminu Zarządu Apator SA, Zarząd jest obowiązany podjąć uchwałę w zakresie zabezpieczenia Spółki przed ryzykiem kursowym, w tym ustalenia poziomu ekspozycji walutowej oraz wyrażenia zgody na wystąpienie do banku o limit na zawieranie kontraktów terminowych. Zarządy spółek zależnych, działając zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w grupie Apator, również podejmują analogiczne uchwały.

Pytanie nr 4. Czy umowy na instrumenty pochodne były opiniowane przez kancelarie prawne w celu ochrony interesów Emitenta i spółek zależnych?

Odpowiedź Zarządu:

W grupie Apator w celu minimalizacji ryzyka obowiązują procedury wymagające opinii kancelarii prawnej dla każdej zawieranej umowy.

Pytanie nr 5. Czy Rada Nadzorcza Emitenta podejmowała uchwały akceptujące zawieranie umów z bankami przez Zarządy spółek zależnych?

Odpowiedź Zarządu:

Decyzje podejmują Zarządy poszczególnych spółek zgodnie z zasadami reprezentacji.  Jednakże zgodnie z obowiązującym w grupie Apator ładem korporacyjnym, każda umowa powyżej wartości wskazanej w Statucie/Umowie spółki zależnej wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej danej spółki.

Pytanie nr 6. Czy Zarząd Emitenta nie miał obowiązku opublikowania raportu bieżącego w sprawie braków jakościowych gazomierzy sprzedawanych na rynek holenderski przez spółkę zależną – Apator Metrix?

Odpowiedź Zarządu:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacja o kosztach reklamacji poniesionych przez spółkę zależną Apator Metrix SA nie stanowiła informacji poufnej, w związku z powyższym nie podlegała publikacji w formie raportu bieżącego. Jednakże Emitent informował o utworzeniu rezerwy na kary umowne oraz naprawy gwarancyjne w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2017 rok. Kwestia reklamacji gazomierzy została ostatecznie zakończona i rozliczona, co potwierdza porozumienie zawarte z klientem w lipcu 2018 roku.

Pytanie nr 7. Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób pełniących funkcję kontroli i nadzoru w spółce Apator Metrix w związku z brakami jakościowymi gazomierzy?

Odpowiedź Zarządu:

Kwestia jakości wyrobów jest istotna dla grupy Apator, w związku z powyższym każdy przypadek niezgodności w tym zakresie jest szczegółowo analizowany i skutkuje uruchomieniem działań doskonalących.  W tym konkretnym przypadku (gazomierzy) w spółce zależnej dokonano reorganizacji systemu zarządzania jakością w szczególności poprzez udoskonalenie procedur oraz struktury organizacyjnej i wydzielenie komórki koordynującej dostawy oraz nadzorującej ich jakość.

Podstawa prawna: 

§19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.