Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Odpowiedź na żądanie akcjonariusza zgłoszone w trybie art. 428 §6 k.s.h.

Nr 59/2018
Data i godzina: 2018/10/03, 11:40
Kategoria: Pozostałe

Zarząd Apator SA poniżej przekazuje odpowiedź na pytania akcjonariusza Spółki zgłoszone w trybie art. 428 § 6 k.s.h:

 Pytania akcjonariusza:

  1. Dlaczego Zarząd Emitenta dysponując narzędziami prawnymi w celu umorzenia 3.600.000 akcji własnych (będących w posiadaniu spółki zależnej - Apator Mining sp. z o.o.) nie podejmuje żadnych działań w celu ich umorzenia (art. 628 k.s.h.)?
  2. Jakie są powody wstrzymujące proces umorzenia rzeczonych 3.600.000 akcji własnych?
  3. Dlaczego Zarząd  dokonuje operacji sprzedaży 1.000.000 akcji własnych na rzecz inwestorów instytucjonalnych – raport bieżący nr 33/2010 zaś w drugim przypadku – raport bieżący nr 7/2012, wdraża program odkupu akcji własnych na okaziciela oznaczonych kodem PLAPATR0018 bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego wiedząc, że akcje własne powinny być z mocy prawa (ksh) dawno umorzone z datą wejścia w życie nowych regulacji doktryny Kodeksu spółek handlowych w drodze implementacji aktów prawnych?
  4. Jaka jest podstawa prawna uwzględniania przez Zarząd/y Apator SA na liście akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a także do wykonywania prawa głosu spółki zależnej od Emitenta – Apator Mining sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach?
  5. Na jakiej podstawie Zarząd Emitenta uwzględnia przy dokonywaniu podziału dywidendy z akcji należących do spółki zależnej Apator Mining sp. z o.o.?

Odpowiedź Zarządu Apator SA:

Spółka zależna Apator Mining Sp. z o.o. nabyła akcje Apator S.A. jeszcze pod rządami Kodeksu handlowego z 1934 r., który nie przewidywał ograniczenia dotyczącego nabywania akcji spółki dominującej przez spółkę zależną.  W związku z tym takie spółki lub spółdzielnie zależne mogły bez ograniczeń nabywać akcje lub udziały spółki dominującej, wykonywać z nich wszelkie uprawnienia i nie były zobowiązane do zbycia posiadanych akcji lub udziałów. Zmiany w tym zakresie wprowadził dopiero KSH. Zgodnie jednak z przyjętą zasadą prawa intertemporalnego, do stosunków prawnych  w zakresie spółek handlowych istniejących w dniu wejścia w życie nowej ustawy, stosuje się przepisy nowej ustawy chyba, że w ustawie przewidziano wyjątki. Wyjątek taki bezwzględnie stanowi art. 613 ksh określający zasadę ochrony praw nabytych. Spółka zależna, która przed dniem 01 stycznia 2001 r. nabyła akcje spółki dominującej, korzysta z ochrony przewidzianej we wskazanym przepisie i może także pod rządami Kodeksu spółek handlowych wykonywać bez ograniczeń prawa z tych akcji, w tym przysługujące jej prawo do dywidendy. 

W tym miejscu podkreślić należy, że stanowisko o zachowaniu przez spółki zależne swobody wykonywania praw z posiadanych akcji spółki dominującej, nabytych przed wejściem w życie Kodeksu spółek handlowych jest szeroko akceptowane w orzecznictwie, jak i w doktrynie (por. wyrok SN z dnia 07.01.2005 r. , IV CK 367/04, Lex nr 177257, Komentarza do art. 613 Kodeksu spółek handlowych, [w:] A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarza Tom II. Komentarz do art. 301-633 k.s.h., Lex 2010, wyd. VII.) 

W dodatku, kwestia posiadania akcji spółki Apator S.A. przez spółkę zależną Apator Mining Sp. z o.o. była bezpośrednio przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który orzekając w sprawie o sygn. I ACa 1369/09, w dniu 21 kwietnia 2010 r. potwierdził zasadność powyżej opisanego stanowiska. Wyrok ten był przekazany do widomości publicznej raportem bieżącym nr 18/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 roku.

Mając na uwadze powyżej przedstawione okoliczności, Zarząd Spółki wskazuje, że nie ma obowiązku prawnego do podjęcia przez Zarząd działań w celu umorzenia akcji własnych Spółki. Spółka zależna Apator Mining Sp. z o.o., która przed dniem 01 stycznia 2001 r. nabyła akcje spółki Apator S.A. korzysta z ochrony przewidzianej w przepisie art. 613 ksh i może także pod rządami Kodeksu spółek handlowych wykonywać prawa z tych akcji, w tym  przysługujące jej prawo do dywidendy. 

Szczegółowa podstawa prawna: 

§19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.