Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w trakcie Walnego Zgromadzenia Apator SA w dniu 29 czerwca 2021 r.

Nr 29/2021
Data i godzina: 2021/07/13, 14:17
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA, niniejszym na podstawie art. 428 §5 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), przekazuje poniżej odpowiedzi na pytania akcjonariusza Qilin Investments sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, zadane podczas Walnego Zgromadzenia Apator SA w dniu 29 czerwca 2021 r.

 1.    Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy Spółka miała naliczane kary umowne z tytułu nieterminowych dostaw?

W 2020 roku spółce naliczono kary umowne w łącznej kwocie 42 tys. zł z tytułu nieterminowych dostaw.

Zarząd nie udziela informacji dotyczących okresu po zakończeniu roku obrotowego 2020 (31.12.2020 r.), ponieważ okres ten nie był przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 r. a zatem żądanie udzielenia informacji w tym zakresie nie było uzasadnione oceną sprawy będącej przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

 2.     Na jaką kwotę utworzone są rezerwy na kary umowne związane z nieterminowymi dostawami?

Na dzień 31.12.2020 r. suma rezerw utworzonych na kary umowne związane z nieterminowymi dostawami wynosiła 760 tys. zł.

Zarząd nie udziela informacji dotyczących okresu po zakończeniu roku obrotowego 2020 (31.12.2020 r.), ponieważ okres ten nie był przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Apator SA z dnia 29 czerwca 2021 r. a zatem żądanie udzielenia informacji w tym zakresie nie było uzasadnione oceną sprawy będącej przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

 3.    Czy Apator SA odpada w przetargach z powodów jakościowych? Dlaczego oferty Apator SA zostały odrzucone w postępowaniach przetargowych 2019/TD/CN03649/5 (Tauron) oraz 123/OL/MB/2020 (PGE) ?

Spółka Apator SA wraz z innymi oferentami bierze udział w postępowaniach przetargowych na dostawę liczników energii elektrycznej, ogłaszanych przez polskie koncerny energetyczne. Mając na uwadze liczną konkurencję (w tym z Chin) występującą w przetargach ogłoszonych w 2020 r. nie jest możliwe, aby oferta Apator SA została wybrana jako najkorzystniejsza w każdym przetargu, w którym spółka bierze udział.

W postępowaniach przetargowych ogłoszonych w 2020 r., gdzie zamawiający wybrał ofertę innego podmiotu, oferta Apator SA nie była wybierana z uwagi na:

a) cenę produktów,

    lub

b) interpretację zapisów  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), która jest inna dla każdego postepowania przetargowego.

Odnosząc się natomiast do wymienionych w pytaniu akcjonariusza postępowań przetargowych, Zarząd wskazuje, że

1)      w zakresie postępowania przetargowego nr 2019/TD/CN03649/5 (postępowanie zostało podzielone na 4 zadania, a wynik postepowania ogłoszono w 2021 r.) – oferta Apator SA została wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniu nr 1, w zadaniu nr 2  oferta Apator SA została sklasyfikowana na drugim miejscu z uwagi na zaoferowaną cenę oraz odrzucona w zadaniu nr 3 i zadaniu nr 4 z uwagi na interpretację specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

2)     w zakresie postępowania przetargowego nr 123/OL/MB/2020 – oferta Apator SA została wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniu nr 1 (dostawa liczników 1-fazowych), natomiast w zakresie zadania nr 2 (dostawa liczników 3-fazowych) oferta została odrzucona z uwagi na interpretację specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

 4.    Jaki był stosunek przetargów przegranych i wygranych w 2020 roku na dostawy liczników energii elektrycznej?

Zarząd informuje, że w 2020 r. spółka Apator SA złożyła swoją ofertę w ośmiu publicznych postępowaniach przetargowych na dostawę liczników energii elektrycznej, ogłoszonych przez polskie koncerny energetyczne.

Spośród złożonych powyższych ofert, w 2020 r. rozstrzygnięto pięć postępowań publicznych. Oferta Apator SA została wybrana jako najkorzystniejsza w 2020 r. w całości w dwóch publicznych postępowaniach przetargowych a w jednym postępowaniu przetargowym w jednej części (spośród dwóch części). Apator SA nie wygrał w dwóch przetargach publicznych, m.in. z uwagi na niższą cenę zaoferowaną przez konkurencję. 

Podstawa prawna:

§19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.)

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.