Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane w trakcie WZA Apator SA w dniu 2 lipca 2020 r.

Nr 42/2020
Data i godzina: 2020/07/16, 16:40
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA, niniejszym w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania akcjonariusza Qilin Investments sp. o.o. z siedzibą w Warszawie zadane podczas Walnego Zgromadzenia Apator S.A. w dniu 2 lipca 2020 r. (pytania nr 1-11).

Jednocześnie Zarząd wyraża publicznie zaniepokojenie faktem wykorzystywania przez pełnomocnika akcjonariusza informacji, które nie były udostępnione przez Spółkę w materiałach dla akcjonariuszy. Powyższe zachowanie, zdaniem Zarządu, może wskazywać na współdziałanie Qilin Investments sp. o.o. z siedzibą w Warszawie z innym podmiotem, niebędącym akcjonariuszem Apator S.A., którego nazwa pojawia się w pytaniach pełnomocnika akcjonariusza.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd ma uzasadnione podejrzenie, że zachowanie akcjonariusza nie miało na celu wykonywania praw korporacyjnych, przestrzegania dobrych praktyk i działania w interesie Apator S.A., ale powzięte zostało w innym celu wiadomym temu akcjonariuszowi, jak również podmiotowi, z którym akcjonariusz współdziała, które to zachowanie Qilin Investments sp. o.o. z siedzibą w Warszawie i jego pełnomocnika może naruszać obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki zawodowej radcy prawnego i stanowić działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami. Co więcej sposób zachowania pełnomocnika nie jest pierwszą tego rodzaju praktyką stosowaną w odniesieniu do spółki publicznej.

Dodatkowo Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedź na pytanie akcjonariusza będącego osobą fizyczną (pytanie nr 12).

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.)

Załączniki: 

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.