Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Podpisanie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator

Nr 54/2018
Data i godzina: 2018/08/30, 15:29
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016 oraz nr 34/2018, Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. zawarty został aneks do Umowy Wieloproduktowej z 22 czerwca 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski SA a następującymi spółkami grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, FAP Pafal SA, Apator Elkomtech SA, Apator Control Sp. z o.o., Apator Rector Sp. z o.o., Apator Telemetria Sp. z o.o.  (dalej jako „Spółki”).

Na mocy podpisanego aneksu nastąpiło wydłużenie okresu kredytowania na kolejne 2 lata oraz zwiększenie odnawialnego limitu kredytu parasolowego przeznaczonego na bieżące finansowanie Spółek z kwoty 120 mln zł do  140 mln zł.

Limit kredytowy może zostać wykorzystany w formie kredytów obrotowych, gwarancji bankowych, akredytyw oraz wykupu przez Bank wierzytelności. Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. 

W związku z zawarciem aneksu zmianie uległy zabezpieczenia Umowy, którymi obecnie są:

  • zastawy rejestrowe na zapasach Spółek o łącznej wartości 75,6 mln zł, 
  • zastawy rejestrowe na środkach trwałych Spółek o łącznej wartości 32,7 mln zł, 
  • zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych Spółek prowadzonych przez ING Bank Śląski SA, 
  • hipoteka na nieruchomościach Spółek do łącznej wartości wg wyceny Banku 8,9 mln zł, 
  • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej powyższych zabezpieczeń, 
  • weksle „in blanco” wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez kredytobiorców.

Zobowiązania wynikające z przyznanego limitu obciążają Spółki solidarnie, maksymalnie do kwoty  140 mln zł. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.