Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Podpisanie znaczącej umowy przez Apator Control Sp. z o. o.

Nr 12/2013
Data i godzina: 2013/05/06, 00:00
Kategoria: Zawarte umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wygranego przetargu o wartości 24,8 mln zł przez spółkę zależną Apator Control sp. z o. o. oraz raportu bieżącego nr 11/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia gwarancji przez Apator SA z tytułu realizacji kontraktu przez Apator Control sp. z o .o., Zarząd Apator SA informuje, że spółka Apator Control sp. z o. o. podpisała z ArcelorMittal Poland SA kontrakt na dostawę urządzeń sterowniczych oraz osprzętu automatyki przemysłowej w ramach zadania „Elektryczna modernizacja dla projektu długa szyna”. Wartość kontraktu wynosi 24,8 mln zł. Umowa będzie realizowana do 28 lutego 2014 r. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta, tj. spółki Apator SA.

Zarząd Apator SA informuje, że warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku oraz że nie została zawarta ona z zastrzeżeniem terminu oraz warunku.

Spółce ArcelorMittal Poland SA przysługuje prawo do naliczania kary umownej za nie dotrzymanie terminów realizacji zadań wynikających z harmonogramu prac: 1% ceny kontraktu za pełny tydzień opóźnienia do maksymalnej kwoty 10% ceny kontraktu.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.