Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Powołanie Członka Zarządu Apator SA

Nr 76/2018
Data i godzina: 2018/12/14, 13:27
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator informuje, że w dniu 14 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła rozszerzyć Zarząd Apator SA do dwóch osób powołując w jego skład Pana Arkadiusza Chmielewskiego.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2019 roku Zarząd będzie działał w następującym składzie:

Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Arkadiusz Chmielewski – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu grupy Apator

Poniżej Emitent przekazuje informacje nt. wykształcenia, doświadczenia oraz przebiegu kariery zawodowej Pana Arkadiusza Chmielewskiego:

Pan Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 1993 roku związany jest ze spółką Apator Metrix SA, gdzie w ramach pełnionych funkcji odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i optymalizację portfela wyrobów, wdrożenie nowych technologii opomiarowania gazu oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Od 2002 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki i będzie ją nadal kontynuował.

Zasiada również w Radzie Dyrektorów w brytyjskiej spółce George Wilson Industries Ltd., zależnej od Apator Metrix SA.

Pan Arkadiusz Chmielewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Arkadiusz Chmielewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: 

§5 pkt 5) w zw. z §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia MAR

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.