Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Powołanie nowego Prezesa Zarządu Apator SA i informacja o rezygnacji dotychczasowego Prezesa Zarządu

Nr 2/2023
Data i godzina: 2023/01/31, 16:59
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Apator SA informuje, że w dniu 31 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza otrzymała rezygnację Pana Arkadiusza Chmielewskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Apator SA. Rezygnacja wynika z przyczyn osobistych i została złożona ze skutkiem na dzień 28 lutego 2023 r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Macieja Wyczesany na stanowisko Prezesa Zarządu Apator SA z dniem 1 marca 2023 roku.

Od dnia 1 marca 2023 r. Zarząd Apator SA działał będzie w następującym składzie:

  • Maciej Wyczesany – Prezes Zarządu,
  • Tomasz Łątka – Członek Zarządu.

Nota biograficzna

Pan Maciej Wyczesany jest menadżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym w podmiotach branży przemysłowej z kapitałem zarówno polskim, jak i międzynarodowym. W latach 2009-2022 pełnił funkcje Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w DOVISTA Polska Sp. z o.o., należącej do duńskiej grupy VKR produkującej stolarkę okienną i drzwiową, w skład której wchodzi m.in. Velux. W latach 2006-2009 pełnił funkcję CFO oraz głównego księgowego w należącej do szwedzkiej grupy kapitałowej spółce Gunnebo Industries, działającej w  branży budowlanej. Był odpowiedzialny m.in. za procesy fuzji i przejęć oraz procesy inwestycyjne związane ze zwiększaniem wartości firmy. Bezpośrednio zarządzał obszarami finansów, controllingu, HR oraz IT. Realizował zadania związane z opracowaniem i wdrażaniem strategii firm, budowaniem zespołów oraz procesami zmiany kultury organizacyjnej.

W latach wcześniejszych Pan Maciej Wyczesany zdobywał doświadczenie zawodowe jako menadżer ds. finansów, księgowości oraz kontroler finansowy. Jest absolwentem kierunku ekonomia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz programu IMD - Digital Disruption in Business.

Pan Maciej Wyczesany nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Maciej Wyczesany nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

  • art. 7 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku
  • § 5 pkt 4 i 5 oraz w zw. z § 9 i 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.