Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Powołanie Zarządu Apator SA na nową wspólną 3-letnią kadencję

Nr 43/2022
Data i godzina: 2022/06/29, 12:20
Kategoria: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 29 czerwca 2022 roku Zarząd Apator SA na nową wspólną 3-letnią kadencję, kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator SA w 2025 roku.

Zarząd Apator SA będzie działać w następującym dwuosobowym składzie:

  1. Arkadiusz Chmielewski – Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Grupy Apator,
  2. Tomasz Łątka – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Apator SA.

Poniżej Emitent przekazuje życiorysy powołanych Członków Zarządu.

Nota biograficzna Arkadiusza Chmielewskiego:

Arkadiusz Chmielewski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Od 2019 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Apator SA odpowiadając za rozwój biznesu Grupy Apator. Od 25 listopada 2021 r. stoi na czele Zarządu Apator SA pełniąc funkcję Prezesa Zarządu.

W latach od 1993 r. do 2021 r. związany był przede wszystkim z branżą gazowniczą i ze spółką Apator Metrix SA z Tczewa (zależną od Apator SA), zajmującą się produkcją gazomierzy. W ramach zajmowanych tam stanowisk odpowiadał m.in. za procesy restrukturyzacji spółki, rozwój i optymalizację portfela wyrobów, wdrożenie nowych technologii opomiarowania gazu oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Od 2002 r. do 2021 r. pełnił kolejno funkcję Członka Zarządu i  Prezesa Zarządu tej spółki.

Ponadto, od ponad dwóch lat Arkadiusz Chmielewski związany jest również z branżą Wody i Ciepła, gdzie początkowo pełnił funkcję w Zarządzie Apator Powogaz SA (spółki zależnej od Apator SA), która zajmuje się produkcją wodomierzy i ciepłomierzy, a od 2021 r. jest Członkiem Rady Nadzorczej. Jednocześnie Arkadiusz Chmielewski zasiadał w Radzie Nadzorczej Apator Telemetria sp. z o.o. będącej spółką córką Apator Powogaz SA.

Od stycznia 2022 r. Arkadiusz Chmielewski pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej Apator Rector Sp. z o.o., spółki zależnej od Apator SA, która jest producentem produktów i usług informatycznych wspomagających i automatyzujących obsługę procesów biznesowych w szczególności dedykowanych dla przedsiębiorstw sieciowych takich jak energetyka.

Arkadiusz Chmielewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Arkadiusz Chmielewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Nota biograficzna Tomasza Łątki:

Tomasz Łątka jest absolwentem kierunku Budowa Maszyn Wydziału Mechanicznego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ponadto uzyskał tytuł magistra Zarządzania Biznesem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ukończył studia podyplomowe Executive MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Tomasz Łątka od 2003 r. związany jest z Apator SA, początkowo pracował na stanowisku konstruktora aparatury łączeniowej w dziale R&D, następnie jako Manager Produktu, a od 2010 r. pełni funkcje dyrektorskie.

Ponadto Tomasz Łątka:

  • w 2017 r. pracował w Zarządzie Apator Elkomtech SA, a od 2018 r. do 2.01.2022 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Apator Elkomtech SA, spółka zależna od Apator SA, zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem systemów zdalnego nadzoru i sterowania elementami sieci elektroenergetycznej. Spółka została włączona do Apator SA od 3 stycznia 2022 r.
  • od 2019 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej Apator Rector Sp. z o.o., spółki zależnej od Apator SA, która jest producentem produktów i usług informatycznych wspomagających i automatyzujących obsługę procesów biznesowych w szczególności dedykowanych dla przedsiębiorstw sieciowych takich jak energetyka.
  • w dniu 1.09.2020 r. został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Apator SA, Dyrektora ds. Automatyzacji Pracy Sieci, natomiast od 1 grudnia 2021 r. jest Członkiem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Apator SA.

Tomasz Łątka  nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Tomasz Łątka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.