Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2011 r.

Nr 10/2011
Data i godzina: 2011/02/24, 00:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA podaje do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2011 rok z następującymi wielkościami:
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 480 mln zł,
- skonsolidowany zysk netto w przedziale: 51 mln zł - 55 mln zł.

Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono:
- sprzedaż 600 000 akcji Apator SA należących do Apator Mining Sp. z o.o.,
- znaczny udział sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaży ogółem,
- przyjęty kurs euro na średnim poziomie 3,80 zł,
- poziom kontraktów terminowych zabezpieczających ekspozycję walutową Grupy Apator
- koszty odsetek od kredytów zaciągnięty na zakup spółek: Apator Powogaz SA i Apator Rector sp. z o. o., Metra Sumperk s.r.o,
- skład Grupy Apator obejmujący spółki: Apator SA, Apator Rector sp. z o.o., FAP Pafal SA, Apator Metrix SA, Apator Mining sp. z o. o., Apator Control sp. z o. o., Apator Elektro SA, Apator GmbH oraz Grupę Apator Powogaz.

Zarząd podmiotu dominującego monitoruje realizację prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej poprzez system raportów miesięcznych i kwartalnych.

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników zamieszczana jest w kwartalnych raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości. Korekta prognozy dokonywana jest na podstawie decyzji Zarządu spółki Apator SA i przekazywana jest raportem bieżącym.

Podstawa prawna raportu: paragraf 5 ustęp 1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.131.1080).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.