Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2012 r.

Nr 12/2012
Data i godzina: 2012/02/23, 00:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA podaje do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2012 rok z następującymi wielkościami:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 580 mln zł
  • skonsolidowany zysk netto w przedziale: 70 mln zł - 75 mln zł

Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono:

  • przeniesienie zakładu Apator SA do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
  • pozostałe przychody operacyjne z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu, na której znajduje się obecnie siedziba Apator SA (17 mln zł)
  • wysoki udział sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaży ogółem
  • przyjęty kurs euro na średnim poziomie 4,30 zł
  • poziom kontraktów terminowych oraz stosowanie polityki zabezpieczeń zabezpieczających ekspozycję walutową Grupy Apator
  • skład Grupy Apator obejmujący spółki: Apator SA, FAP Pafal SA, Apator Metrix SA, Apator Mining sp. z o. o., Apator Control sp. z o. o., Apator Elektro SA, Apator GmbH, Grupę Apator Powogaz (Apator Powogaz SA, Apator Telemetria sp. z o. o., Apator Metroteks sp z o. o., Apator Metra s.r.o., Teplovodomer SA.) oraz Apator Rector sp. z o.o. wraz z Newind Grupa Apator sp. z o. o.

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2012 r. obejmuje całkowity zysk netto z działalności Grupy Apator przypadający zarówno akcjonariuszom podmiotu dominującego jak i udziałowcom niesprawującym kontroli.

Zarząd podmiotu dominującego monitoruje realizację prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej poprzez system raportów miesięcznych i kwartalnych.

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników zamieszczana jest w kwartalnych raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości. Korekta prognozy dokonywana jest na podstawie decyzji Zarządu spółki Apator SA i przekazywana jest raportem bieżącym.

Podstawa prawna raportu: paragraf 5 ustęp 1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.