Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2013 rok

Nr 6/2013
Data i godzina: 2013/02/21, 00:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA podaje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2013 rok, która przedstawia się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem w przedziale 700 mln zł – 730 mln zł
  • całkowity skonsolidowany zysk netto w przedziale 68 mln zł – 71 mln zł
  • skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki podmiotu dominującego w przedziale 63 mln zł – 66 mln zł

Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono:

  • wysoki poziom sprzedaży realizowany przez wszystkie spółki grupy Apator
  • intensywną działalność spółki Newind sp. z o. o. na rynku IT
  • prowadzenie działalności spółki Apator SA w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  • wysoki udział sprzedaży eksportowej w przychodach ze sprzedaży ogółem
  • przyjęty kurs euro na średnim poziomie rocznym 4,10 zł
  • poziom kontraktów terminowych oraz ich wpływ na wynik finansowy grupy Apator
  • skład grupy kapitałowej Apator obejmujący spółki: Apator SA, FAP Pafal SA, Apator Mining sp. z o. o., Apator Control sp. z o. o., Apator Elektro SA, Apator GmbH, grupę Apator Powogaz (Apator Powogaz SA, Apator Telemetria sp. z o. o., Apator Metroteks sp. z o. o., Apator Metra s. r. o., Teplovodomer SA), Apator Rector sp. z o. o. wraz z Newind sp. z o. o. oraz Apator Metrix SA wraz z GWi Ltd.

Zarząd podmiotu dominującego monitoruje realizację prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej poprzez system raportów miesięcznych i kwartalnych.

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników zamieszczana jest w kwartalnych raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości. Korekta prognozy dokonywana jest na podstawie decyzji Zarządu spółki Apator SA i przekazywana jest raportem bieżącym.

Podstawa prawna raportu: paragraf 5 ustęp 1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.