Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2014 rok

Nr 11/2014
Data i godzina: 2014/02/19, 00:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA podaje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2014 rok, która przedstawia się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem w przedziale 730 mln zł – 760 mln zł
  • całkowity skonsolidowany zysk netto w przedziale 75 mln zł – 78 mln zł

Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono:

  • przejęcie 100% akcji Elkomtech SA i konsolidację wyników tej spółki od II kwartału 2014 r.,
  • finansowanie transakcji nabycia udziałów Elkomtech SA z kredytu bankowego w kwocie do 100 mln zł,
  • wykup 30% udziałów spółki Apator Rector Sp. z o.o. za kwotę 17,9 mln zł,
  • utrzymanie wysokiego udziału eksportu w przychodach ze sprzedaży ogółem,
  • kurs euro przyjęty na średnim poziomie w wysokości 4,10 zł,
  • korzystanie z ulgi inwestycyjnej z tytułu prowadzenia działalności spółki Apator SA w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Zarząd podmiotu dominującego monitoruje realizację prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej w ramach nadzoru właścicielskiego poprzez system raportów miesięcznych i kwartalnych.

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników zamieszczana jest w kwartalnych raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości. Korekta prognozy dokonywana jest na podstawie decyzji Zarządu spółki Apator SA i przekazywana jest raportem bieżącym.

Podstawa prawna raportu: paragraf 5 ustęp 1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.