Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2015 rok

Nr 6/2015
Data i godzina: 2015/02/19, 00:00
Kategoria: Prognoza wyników finansowych

Zarząd Apator SA podaje prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2015 rok, która przedstawia się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem – 790 mln zł,
  • całkowity skonsolidowany zysk netto – 95 mln zł.

Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono następujące założenia:

  • wzrost organiczny spółek grupy Apator wsparty niewielkim wzrostem akwizycyjnym,
  • konsolidacja wyników Apator Elkomtech SA za cały 2015 rok (w 2014 r. konsolidacja dotyczyła trzech kwartałów),
  • utrzymanie poziomu eksportu, przy jednoczesnym istotnym spadku sprzedaży do Rosji,
  • kurs euro przyjęty na średnim poziomie w wysokości 4,20 zł.

Zarząd podmiotu dominującego monitoruje realizację prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej w ramach nadzoru właścicielskiego poprzez system raportów miesięcznych i kwartalnych.
Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników zamieszczana jest w kwartalnych raportach okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości. Korekta prognozy dokonywana jest na podstawie decyzji Zarządu spółki Apator SA i przekazywana jest raportem bieżącym.

Podstawa prawna raportu: par. 5 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.