Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego

Nr 7/2012
Data i godzina: 2012/01/24, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że uchwałą nr 7/I/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA z dnia 23 stycznia 2012 roku ustanowiony został poniższy Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego

§ 1

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia i obniżenia kapitału zakładowego, zwany dalej Programem, wprowadza się zgodnie z postanowieniami:

  • art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału,
  • art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  • rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003).

§ 2

Celem przyjęcia Programu jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego "APATOR" S.A. poprzez umorzenie bez wynagrodzenia akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie akcjonariuszy Spółki, gdyż w wyniku umorzenia zwiększy się wartość skonsolidowanego kapitału własnego przypadająca na 1 akcję.

§ 3

Nieodpłatne nabycie akcji własnych "APATOR" S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących warunkach:

"APATOR" S.A. może nabyć nieodpłatnie od spółki zależnej Apator Mining sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 2.000.000 (dwa miliony) akcji własnych na okaziciela oznaczonych kodem PLAPATR00018. Akcje te zdeponowane są na należącym do Apator Mining sp. z o.o. rachunku papierów wartościowych nr 123811 prowadzonym przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Akcje własne mogą być nieodpłatnie nabyte za zgodą Apator Mining sp. z o.o. w drodze umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym.

Liczba akcji własnych do nieodpłatnego nabycia w ramach Programu wynosi 2.000.000 (dwa miliony) akcji, co stanowi 5,70% kapitału zakładowego "APATOR" S.A.

Realizacja Programu będzie trwała od 24 stycznia 2012 roku do 30 maja 2012 roku.

§ 4

Zarząd "APATOR" S.A. zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia trwania Programu, którego przedmiotem będzie umorzenie bez wynagrodzenia akcji nabytych nieodpłatnie w ramach Programu i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Program nieodpłatnego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia realizowany będzie samodzielnie przez "APATOR" S.A.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.