Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Program odkupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

Nr 30/2011
Data i godzina: 2011/06/21, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zarząd Apator SA informuje, że uchwałą nr 22/VI/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA z dnia 20 czerwca 2011 r. ustanowiony został poniższy Program odkupu akcji własnych przez Apator SA w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego: Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego § 1 Program odkupu (nabywania) akcji własnych, zwany również Programem, wprowadza się zgodnie z postanowieniami: - art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy Rady (Dyrektywa 77/91/EWG) z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału, - art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, - rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003). § 2 Celem przyjęcia Programu odkupu (nabywania) akcji własnych jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego "APATOR" S.A. poprzez umorzenie akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, w sytuacji gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżej wartości godziwej akcji "APATOR" S.A.. Program daje akcjonariuszom, którzy lokują w akcje Spółki w horyzoncie średnio i długoterminowym, możliwość uzyskania wzrostu wartości ich akcji. Zasady jego realizacji umożliwiają wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w Programie na równych i przejrzystych warunkach. § 3 Skup akcji własnych "APATOR" S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących warunkach: 1. "APATOR" S.A. może nabywać: - akcje imienne serii A oznaczone kodem PLAPATR00026, - akcje na okaziciela serii A, B, C oznaczone kodem PLAPATR00018. 2. Akcje mogą być nabywane na: - rynku regulowanym: w trakcie sesji giełdowej oraz w transakcjach pozasesyjnych, - poza rynkiem regulowanym. 3. Maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu wynosi 998 505 akcji, co stanowi 2,84% kapitału zakładowego "APATOR" S.A. 4.Realizacja Programu będzie trwała od 21 czerwca 2011 roku do 31 maja 2012 roku. 5. Zarząd "APATOR" S.A., działając w interesie Spółki, może za zgodą Rady Nadzorczej skrócić termin trwania Programu. 6. Cena jednostkowa za akcję "APATOR" S.A., nabywaną ramach Programu nie może być niższa niż wartość emisyjna i wyższa niż 18,00 zł. 7. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z Funduszu umorzenia akcji. 8. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu nie mogą przekroczyć wysokości Funduszu umorzenia akcji tj., kwoty 17.973.090,00 zł. 9. Nabycie akcji własnych w ramach Programu nie może spowodować spadku wartości aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i rezerwy nie podlegające wypłacie. 10. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu "APATOR" S.A. nie może nabywać akcji na rynku regulowanym po cenie będącej wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej bieżącej niezależnej oferty w miejscu obrotu, w którym dokonywany jest zakup. W przypadku nabywania akcji poza rynkiem regulowanym cena nabycia akcji nie może być wyższa niż cena ostatniego niezależnego obrotu na rynku regulowanym lub najwyższej bieżącej niezależnej oferty na tym rynku. 11. Podczas wykonywania Programu "APATOR" S.A. nie może nabywać na rynku regulowanym więcej niż 25 % średniej dziennej wielkości akcji jakiegokolwiek dnia na rynku regulowanym, na którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w miesiącu poprzedzającym miesiąc podania tego programu do publicznej wiadomości i ustalona na tej podstawie dla okresu trwania Programu. 12. W przypadkach wyjątkowo niskiej płynności na rynku regulowanym "APATOR" S.A. może przekroczyć granicę 25%, o ile zachowane zostaną następujące warunki: a) Spółka powiadomi z wyprzedzeniem właściwy organ właściwego rynku o swoim zamiarze przekroczenia granicy 25%, b) Spółka poda w sposób odpowiedni do publicznej wiadomości, że może przekroczyć granicę 25%, c) Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości. § 4 Zarząd "APATOR" S.A. zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia trwania Programu, którego przedmiotem będzie umorzenie akcji nabytych w ramach Programu i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki. § 5 Zarząd "APATOR" S.A. może według swojego uznania realizować Program samodzielnie lub za pośrednictwem jednego lub kilku podmiotów wskazanych w art. 6 ust. 3 lit b) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.