Koszyk pobierania
W koszyku: 0 plików o łącznej wadze 0B
Raporty bieżące
Relacje inwestorskie
Kontakt w sprawie relacji inwestorskich  

Proponowane zmiany w Statucie spółki Apator SA

Nr 17/2011
Data i godzina: 2011/05/25, 00:00
Kategoria: Walne Zgromadzenie

Zgodnie z punktem 12 i 13 porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA zwołanego na dzień 20 czerwca 2011 r., Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść i proponowane zmiany Statutu:

dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Apator SA:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.510.702,80 zł /trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy/ i dzieli się na 7.795.638 /siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem/ akcji imiennych serii A oraz 27.311.390 /dwadzieścia siedem milionów trzysta jedenaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

proponowane brzmienie § 7 Statutu Apator SA:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.510.702,80 zł /trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemdziesiąt groszy/ i dzieli się na 7.774.492 /siedem milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwie/ akcje imienne serii A oraz 27.332.536 /dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda.

dotychczasowe brzmienie § 14 ust.16 Statutu Apator SA:
Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

proponowane brzmienie § 14 ust.16 Statutu Apator SA:
Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna raportu: § 38 ustęp 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.131.1080).

KONTAKT W SPRAWIE RELACJI INWESTORSKICH

Kontakty z inwestorami instytucjonalnymi i analitykami

cc group - Katarzyna Mucha

kom. +48 697 613 712

katarzyna.mucha@ccgroup.pl

Dyrektor ds. Zarządzania i Promocji Grupy Apator

Jolanta Dombrowska

tel. +48 56 61 91 228

ri@apator.com

FAQ

Zestaw często zadawanych pytań i odpowiedzi.